Hordaland Sau og Geit                               


Saksliste og innkalling til Styremøte HSG 16. Juni 2021 kl. 19.00 – 21.00
Stad: Teams (Sjå innkalling frå Kjetil Rødland)

Sakliste:
Sak 27/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 28/21 Godkjenning av referat styremøte 21.feb. 2021
Sak 29/21 Gjennomgang av årsmøte 2021
      Sak /30/21 Fordeling av arbeidsoppgåver i Styret
      Sak 31/21 Leiarmøte HSG 2021
      Sak 32/21 Kurs i organisasjonsarbeid 
            Sak 33/21 Kurs/kåring 2021 (Tore Atle)
            Sak 34/21 Aktivitetar innan gjetarhund (Ivar)
            Sak 35/21 CVD Nordfjell/Hardangervidda 
            Sak 36/21 Ny heimeside (Oddmund)
            Sak 37/21 Jordbruksforhandlingane 2021 
            Sak 38/21 Medlemstal/utvikling i HSG (Arnt)
            Sak 39/ 21 Aktivitetar i HSG (alle)
            Sak 40/21 Ymse