På Voss er det lokallaga rundt Voss som inviterer, og i Knarvik er det lokallaga i Nordhordland. Møta vert arrangert i samarbeid med Felleskjøpet

Det er to flinke foredragshaldarar som kjem og tek før seg viktige fagtema no før og under lamminga.

Veterinær Åshild  Ørisland Våge snakkar om emnet ”Førebuing ved lamming og dei utfordringane ein som sauebonde møter i og rundt lamming”.

Felleskjøpet ved Jenny Wright Johnsen: ” Kraftfor og mineraltilskot til sau i tida me går inn i”.

Enkel servering. Vel møtt!

Begge møta startar kl 19.30. På Voss 16. mars på Park Hotel og i Knarvik 19. mars i Nordhordlandshallen.