Det er eit ønskje frå regjeringa om ein auke i matvareproduksjonen på 1 % per år dei neste 20 åra, kva må til for å oppnå det.

Dette var innspela eg la fram

  1. Betalt for arbeidet vi gjer. Dette er meir som eit overordna mål
  2. Auke slaktetilskotet og om mulig få slaktetilskotet utanom ordinere tilkot pga. av at enkelte stangar i tilskotstaket, og kvalitet tilskot bør alle få ut uansett
  3. Produksjontilskot til alle dyr også dei under 1 år, gjelder også geit. Same kva slags ordning vi har her er det alltids dyr som vil få tilskot som ikkje er prod.dyr
  • Det rettaste ville vel vere å ha telle dato 1 juni på dyr som har fått avkom
  • Nystarta småfebesetningar bør få tilskot på dyr under 1 år, gjerne dei første 2-3 åra på påsett utover normalen på ca 30 %.
  • Det same bør besetningar med store rovdyrtap også få, å rekruttere avlsdyr er noko av det mest kostbare vi gjer i saueavlen.
  1. Beitetilskotet bør aukast spesielt i utmark
  2. Grunntilskotet lam under over 23 kilo er markedsregulator som tek seg av og det ser ut til att det går i orden
  3. Husdyrtilskotet bør aukast i alle intervall

Bondelaget var positive til innspela, men ga inntrykk av at den enklaste måten å auke inntekta på var ved å bruke auka slaktetilskot for å stimulere til auka prod av god kvalitet.

Det er dessverre ein del produsentar som får mykje tilskot på areal uten at det blir produsert noko særleg med kjøt.

Så får vi vente og sjå kva dei kjem med, og håpe det det beste

 

Odd Bjarne Bjørdal