Referat fra styremøte

 

Tid: Tirsdag 6. mars 2018

Sted: Nortura Molde

 

Tilstede: Hilmar Kleppe, Brian Nielsen, Marianne Eltvik, Solrunn Hol og Stig-Runar Størdal

Forfall: Jon Kåre Løvoll har meldt forfall. Ingen vara kunne møte.

 

 

Sak 7/2018 Godkjenne referater fra forrige møter.

 

Vedtak:

Referatene godkjent. Link sendes lokallaga.
 

 

Sak 8/2018 Egenpresentasjon og revisjon av samspillmatrise

Frammøtte deltakere presenterte seg. Samspillmatrisen gjennomgått og revidert. Hilmar foreslå at han laget forslag til ansvar for nettverkfordeling.

 

Vedtak:

Presentasjonene tatt til orientering. Samspillmatrisen vedtatt med unntak av nettverksdelen som utsettes til neste møte.

 

 

Sak 9/2018 Evaluering av årsmøtehelg.
Evalueringsskjemaer samlet inn.

 

Vedtak:

Brian går gjennom evalueringene og lager en oppsummering.

 

 

Sak 10/2018 Innspill til årets jordbruksforhandlinger
Hilmar gikk gjennom Møre og Romsdal Sau og Geit sine innspill til NSG på jordbruksforhandlingene 2018. Diskusjon. Viktig å utjevne inntektsforskjellene. Ikke røre slaktekvalitetstilskuddet for lam og kje.

Vedtak:

Styret ønsker å prioritere:

  1. Inntektsutjevning
  2. Beholde kvalitetstilskudd
  3. Driftsvansketilskudd
  4. Rovviltsituasjonen/beitenemnder

 

 

 

Sak 11/2018 Møteplan for styreåret
3/4, kl. 2000               Telefonmøte  

29/5, kl. 1100             Styremøte Molde

23/8, kl. 1100             Styremøte Molde

30/10, kl. 1100           Styremøte Molde

11/12, kl. 1100           Styremøte Molde

24/1, kl. 1100             Styremøte Molde

 

Vedtak:

Møteplan vedtatt som framlagt. Sekretær sender innkalling via kalender.

 

 

Sak 12/2018 Handlingsplan 2018/19.

Handlingsplan gjennomgått. Oppgaver med ansvarsperson og tidsfrister satt opp

 

 

Vedtak:

Handlingsplan vedtatt.

 

 

 

Sak 13/2018 Grillaksjon 2018.

Ønske om aksjoner i større byer, ved butikker med stor omsetning. Solrunn ansvarlig for MRSG. Mål om 6 butikker.

 

Vedtak:

Solrunn melder inn til NSG i henhold til frist 19. mars.
 

 

Sak 14/2018 Eventuelt

Oppnevne utvalg for Møre og Romsdal

 

    • Utvalg Rovdyr

 

Vedtak:

Hilmar lager en arbeidsbeskrivelse for denne arbeidsgruppa. Utvalget oppnevnes på neste møte.

 

    • Utvalg for elektronisk overvåking

 

Vedtak:

Brian lager en arbeidsbeskrivelse for denne arbeidsgruppa. Utvalget oppnevnes på neste møte.

 

 

Godkjenne sammenslåing av Ørskog og Haram Sau og Geit

 

Vedtak:

Sammenslåingen godkjent

 

 

  • Konstituering av nytt styre – velge nesteleder

 

Vedtak:

Nestleder: Marianne Eltvik

 

 

 

Stig-Runar Størdal

Referent

 

 

 

Gjøreliste:

Stig-Runar

            Opprette epostliste over lokallagsledere

            Sende styreprotokoll til lokallagsledere, merk spesielt Ørskog og Haram

            Sende møteinnkalling på kalender

 

Hilmar:

            Sender presentasjon fra NSG til styremedlemmene

            Arbeidsbeskrivelse for utvalget for rovdyr

            Møter med faglaga ang jordbruksforhandlingene

 

Brian:

Gjennomgår og oppsummerer evalueringene fra årsmøtet.

Arbeidsbeskrivelse for utvalget for elektronisk overvåkning

Lage dropbox-konto for fylkesstyret og dele

 

Solrunn:

            Melde inn til NSG med frist 19. mars

            Legge ut info om radiobjellene på hjemmesida

            Legge ut årsmøtereferat på hjemmesida

 

Marianne

            Oppdatere fylkesstyret på Min side på NSG.