Program

10:00-10:15    Velkommen

10:15-11:15:   Utmarksbeite i Møre og Romsdal – Ressursutnyttelse og potensiale ved Yngve Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap 

11:15-12:30:   Organisering av beitebruk i rovviltområder – tilsyn, kadaverleting, skadedokumentasjon, dialog med forvaltning, fellingslag og SNO.
Erfaringer fra Oppland ved Pål Kjorstad, Oppland Sau og Geit og beitelagsleder, Oppland.

12:30-13:00    Spørsmål og kommentarer

13:00-14:00:   Lunsj

14:00:14:30     Kadaverdokumentasjon, bestandsovervåking og beitebrukers mulighet til å bidra i bestandsovervåkingen ved Ola Eirik Bolme, Statens naturoppsyn

14:30:15:00     Erfaringer fra et rovviltbelastet beiteområde i Møre og Romsdal ved beitebruker Steinar Wirum.

15:00-15:30    FKT-midler og -tiltak, rutiner og saksgang ved skadefellingssøknader og info om nytt beitebruksprosjekt i Møre og Romsdal (innleder ikke klar)

15:30-16:00    Spørsmål og diskusjon

16:00               Avslutning

 

Seminaret er åpent for alle.

Invitasjon og påmelding finn du her.