Informasjonsmøte om innsamling av bjørnemøkk og hår

 

Tid: Mandag 03.06.13 kl. 18.00 
Sted: Nortura, Steinkjer

 

Bestandsovervåkingen av bjørn i Norge i dag er basert på DNA-analyser av innsamlet materiale. Årlig innsamling av bjørneekskrementer og bjørnehår blir i hovedsak utført som en del av Statens naturoppsyn (SNO) sin feltregistrering. I tillegg blir prøver samlet inn av turgåere, bønder, jegere og andre gjennom hele sesongen.

 

Siden bestandsovervåkingen kun er basert på innsamlet DNA er det viktig å få inn så mange prøver som mulig for å fange opp flest mulig av de bjørnene som faktisk er her. Stortingsforliket fra juni 2011 sier at det i større grad skal legges til rette for at beitenæring og lokalbefolkning for øvrig involveres mer aktivt i bestandsregistreringen, blant annet gjennom innsamling av DNA-materiale.  

 

Til møtet har vi fått med oss Tore Solstad fra SNO til å informere om hvordan DU kan bidra! Fokus er først og fremst på bjørn, men når vi først har SNO til stede, benytter vi anledningen til å få en oppdatering på oversikten de har over de andre rovviltartene foran beitesesongen.

 

Det vil bli enkel kaffeservering. Nord-Trøndelag Sau og Geit har tillitsmannsmøte i samme lokale etterpå.

 

Velkommen til "skitmøte"!

 

Med hilsen

 

 

Øivind Løken

prosjektleder FKT-prosjektet