Tilstede: Olav Tiller, Monika Sjem, MAts Kluken, Torgeir Aune, Hans Morten Eriksen, Bjørn Cato Størseth, Brynjulf Elden, Inger Brustad, Astrid Ovesen, Roy Ovesen, Johan Skei, Asle Green, Karianne Green, Jostein Almaas, Synne Lier, Aslaug Stiklestad, Eirik Skjørholm, Bård Fjell og Vidar Guldahl

Olav Tiller ønsket velkommen.

Sak.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Vedtak: enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og referent.
Olav Tiller er møteleder
Monika Sjem er referent

Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
Vedtak: Alle skriver under.

Sak 4. Valg av tellekorps
Johan Skei og Bjørn Fjell

Sak 5. Årsmelding
Olav refererer årsmeldinga.
Vedtak:Godkjent med avtalte endringer gjort på møtet.

Sak 6. Regnskap
Mats Kluken refererte regnskapet. 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

De som har betalt inn kontigent for 2017 får fritak for 2018. Styret skal se på muligheten til å ta inn en utenforstående regnskapsfører i 2018. 

Sak 7. Budsjett m.m.
Forlag til budsjett ble ikke fremlagt. .-,

Søk fylkesrådet om å få tilskudd
Kommer mer inn på budsjett under arbeidsplan. 

Sak 8. Kontigent
Avstemning over to forslag:

Alternativ 1: Styret får fullmakt til å avgjøre kontigenten etter søknad til Nord Trøndelag sau og geit. (17 Stemmer)

Alternativ 2: Forslag om kotigent idag . (2 stemmer)

Sak 9 Valg

Styret
Nåværende                                                Valgkomiteens forslag
Olav Tiller                                                   Gjennvalg
Hans Morten Eriksen                                  Synne Lier (2år)
Mats Kluken                                                Jan Petter Jermstad (2år)

Vara
1. Bjørn Cato Størseth                              Gjennvalg (1år) 
2. Stefan Skulstad                                     Gjennvalg (1år)
3. Brynjulf Elden                                        Gjennvalg (1år)

Revisor: Tor Arne Olsen (2år)

1 Valgkomiteen: Hans Morten Eriksen  (3år) 

Sak 10 Arbeidsplan 

 • Forslag om minst 10 prøver i klasse 1 og klasse 2, hvor 4 teller i N-T cupen. Forslag om minst 4 prøver i klasse 3. 
 • Fordelingsmøte før April. 
 • Kurs
  - Instruktørkurs. Lokallag må komme med forslag til fylkeslaget.
  - Gjeterhundkurs. Karin Søderberg, evt andre instruktører.
  - Undersøke om det går an å få til mæreskurs igjen.
  - Dommerkurs. Undersøke om noen ønsker å bli aspirant. 
 • Gentesting. Ordner flere kvelder med gentesting etter behov. Kommer info om dette på nettsiden etter hvert.
 • Hvis styret ønsker å gjøre om vetektene i forhold til kontigenten må det evt innkalles til et ekstra ordinært årsmøte.

Sak 11 Ingen innkomne saker. 

Til slutt: premie utdeling! 
Møte slutt kl 21:40.