Referat fra årsmøte 29.02.2024. Kl. 19.00 til 21.10 på Kjells kro, Levanger. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Merknad om at innkalling og sakliste bør sendes medlemmer pr. e-post. Innkalling og sakliste ble godkjent. 

Sak 2. Valg av møteleder og referent
- Møteleder Anders Dahl
- Referent Hilde. S. Bjøru

Sak 3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
Alle skriver under protokoll. 

Sak 4. Tellekorps
Velges hvis behov. 

Sak 5. Årsmelding
Årsmelding for 2023 ble lest opp. Kommentar om at resultatlisten for NT-cupen kunne vært med som en del av årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent. 

Sak 6. Regnskap for 2023

Kundefordringer har økt fra kr 43 980 i 2022 til kr 78 960 i 2023. Har ikke fått forklaring på dette fra regnskapsfører enda, men dette må forklares pga. stor økning. Må ha på plass bedre sysem for purringer og sjekke listen over riktig kontaktperson for lokallagene. Be regnskapsfører om å følge opp utestående kundefordringer. Regnskaper er revidert og dette er dokumenter i egen for for revisjonsberetning. Denne ble ikke lagt fram i møtet. Regnskapet ble godkjent. 

Sak 7. Budsjett
Budsjett for 2024 er lik regnskap for 2023. 

Sak 8. Kontigent
Ingen medlemskontingent i NTGL. Meldemmer i NT sau og geit er medlemmeri NTGL.

Anbefalt startkontingent for prøver i NT-cupen er kr. 300. Av dette får 75 k il NSG og 50 kr til NTGL. For andre prøver står man fritt til å bestemme startkontingent

Sak 9. Valg 

Følgende ble valgt i styret:
Leder - Hilde S. Bjøru --> ny (1 år)
Nestleder - Eivind Kulstadvik --> ikke på valg
Styremedlem - Sara Lindsetmo --> ny (2år)
Styremedlem Monika Sjem har trukket seg. Anders Dahl ble valgt for 1 år. 
Styremedlem - Kjerstin Bjerkås -->  gjenvalg. (2 år)

Vara
1.vara - Magnus Grimeland (valgt for 1 år)
2.Vara - Lill Marit Sandseter (gjenvalg, valgt for 1 år)

Valgkomite
1. Bjørn Cato Størseth (leder, 1 år igjen)
2. Petter Landfald (2 år igjen)
3. Johan Schei (valgt for 3 år)

Sak 10 Arbeidsplan for 2024

Kursene som arrangeres bør være planlagt og arrangert av NTGL eller lokallagene. Viktig for miljøet at det er kurs. Styret får i oppgave å arbeide videre med kurs. 

Koordinringsmøte med lokallagene for å planlegge prøver må gjennomføres før 15. april. Dommere bør tas med på møtet.

Sak 11. Samarbeid med Sør Trøndelag. 
Vi gjør samme som i fjor dvs. vi arrangerer eget FM i klasse 1 og 2. FM i kl. 3 blir i Sør-Trøndelag i 2024. 

Sak 12. Prøver
NTGl har søkt om å arrangere Norgesserieprøve. Petter Landfald har sagt seg villig til å holde prøven. Blir mest sannsynlig helga etter NM (som er første helga i oktober). Forslag om å fordele overskuddet 50/50 mellom NTGL og lokallaget. Dette ble vedtatt for 1 år, og vurderes igjen til neste år.

Sak 13. innkommende saker

Det har kommet inn 1 sak ang. regler for deltakelse på prøver. Forslag om tilleggsregel ang. start på prøve med hund og fører som har godkjent prøve i høyere klasse fra før. En ekvipasje som har 2 eller flere godkjente prøver i klasse 3 kan ikke stille i klasse 2 eller 1. En ekvipasje som har 2 eller flere godkjente prøver i klasse 2 kan ikke stille i klasse 1. Forlsag om at en ekvipasje bare kan stille i 1 klase per dag på samme arrangement. Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. Disse lokale reglene må legge sut på hjemmesiden og FB-siden til NTGL.

Signaturer.