Tilstede: Olav Tiller, Synne Lier, Monika Sjem, Oddbjørn Kaasa og Ketil Løvseth.

Sak 1. Årsmelding
- Gjennomgått.
- Medlemstall er feil i årsmelding, riktig er 69.

Sak 2. Regnskap
- Gjennomgått og godkjent av styret.

Sak 3. Budsjett
- Gjennomgått og godkjent av styret.

Sak 4. Kontingent
- Forslag om å ha 250,- for hovedmedlem og 100,- for husstandsmedlem.

Sak 5. Arbeidsplan
- Instruktør kurs.
- Gjeterhund kurs.
- Gjeterhund prøver.
- Trønder cup kl.3.
- Avlsarbeid, øyelysing og gentesting.

Sak 6. Innkommende saker.
- Forslag om å øke start kontingent for ikke medlemmer av laget til 50,- mer på prøver enn for betalende medlemmer.