Årsmøtet for 2012 på Teveltunet 2 og 3 mars 2013.

Olav Tiller ønska velkommen og minnet Olav Christiansen med 1 min stillhet.

Ga deretter ordet til ordstyrer Morten Munkeby.

Gikk deretter over til fagmøte der Svein Arne Lie foredro om “myter og løgner i norsk landbrukspolitikk”. Arvid Wold introduserte dette innlegget.

Gunnar Alstad fra rovviltnemda orienterte om ny forvaltningsplan for region 6.

Her var det mange synspunkter og diskusjoner rundt hvor rovdyrene skal være og hvordan det blir med ulike endringer.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Enst godkjent.

Det ble foretatt opprop og det var til sammen 28 stemmeberettigede utsendinger i salen.

Valg av to utsendinger til å underskrive protokollen.

Tonje Svee og Bjørn Buran enst valgt.

Redaksjonskomite.

Utsatt til det eventuelt dukker opp en aktuell sak.

Leders tale.

Var innom mange ting og spesielt engasjement rundt næringa.

Mange synspunkter på hva som skal engasjere videre fremover.

Positivt at mange ønsker å satse og det ble påpekt at det må samarbeides med underliggende lag som gjeterhund og avl.

Valgkomiteens innstillig presentert av Vigdis Lund.

Årsmelding.

Årsmelding framlagt av Kristine Altin.

Gjeterhundlaget legger også ut på hjemmesida.

Spørsmål om beitebank.

Årsmelding enst godkjent.

Regnskap.

Framlagt av Mette Karlgård.

Ragnar Omli påpekte at det er positivt at regnskapet er i tilnærmet balanse. Likevel må ikke økonomi være begrensende faktor for aktivitet.

Regnskap for rovdyrfondet framlagt.

Revisjonsberetning opplest uten merknader.

Regnskap enst godkjent.

Arbeidsplan.

Gjennomgått av Tone Våg.

Forslag fra Stefan Skulstad.

  • Minst et fagmøte på småfe.
  • Et lite arrangement i forbindelse med FM i gjeterhund.

Spørsmål om frister for innsending av saker til landsmøtet.

Noe spørsmål og diskusjon rundt frister og saksgang for at saker skal kunne tas opp.

Jordbruksoppgjøret og muligheter for innspill gjennom faglaga var nevnt.

Organisasjonsarbeid er viktig.

Informasjon bør styrkes – kåringer – gjeterhundprøver mm.

Arbeidsplan bør gå fra årsmøte til årsmøte.

Forslag på tema til fagmøte – bruk av RFID – saukontrollen. 

Arbeidsplan godkjent med merknader.

Budsjett.

Forslag til budsjett lagt fram.

Prinsipielt feil å legge fram et budsjett i minus.

Kommentert at tilskudd til klippekurs er trukket tilbake – muligheter for tilskudd fra fylkeslaget?

Påpekt at budsjettet bør legges i balanse, men likevel bør det aksepteres at budsjett overskrides.

Forslag om kr 10000.- til godtgjørelse til klippekurs.

Muligheter for å skaffe “sponsorinntekter”.

Oppfordring at antall sau i medlemsregister oppdateres og at en verver medlemmer.

To forslag:

Styrets forslag 17 stemmer.

Eralnd Sende sitt forsalg.

Pluss kr 5000 på inntekter.

Minus kr 2000.- på websida.

Kr 10000.- i tillegg på klippekurs.

Dette forslaget fikk 10 stemmer.

Styrets forslag til budsjett vedtatt.

Jostein Omli refererte årsmelding for gjeterhundlaget.

Ole Morten Reitan refererte årsrapport for verholdet sør.

Stein Erik Saur refererte årsrapport fra Namdal verring.

Kristian Wibe refererte tall fra organisert beitebruk.

Oddbjørn Kaasa refererte tall fra tildelingsnemda for radiobjeller.

Tone Våg refererte fra rovviltnemda.

Ragnar Valstad påpekte at det bør være en beredskap for rovviltkontaktene slik at noen eer tilgjengelig ved ferier.

Morten Munkeby kommenterte årsrapporten for region midt.

Saker fra styret.

Kontingent og sautallet bør gås gjennom.

Lokalalgen skal sende årsmelding til fylkeslaget.

Fellingsvederlag jerv, gaupe og bjørn.

Forslag på følgende:

Gaupe kr 0.

Jerv kr 4000.-

Bjørn kr 4000.-

Gjelder jakt fra høsten 2013.

Enst godkjent.

Årsmøte 2014.

Muligens felles årsmøte med Sør-Trøndelag.

1 eller 2 dagers årsmøte?

1 dagsmøte bør vurderes ut fra kostnadssida.

Stort sett stemning for 2 dagers møte.

Årsmøtet bør bekjentgjøres tidlig.

Felles årsmøte med gjeterhudnlaget.

Gamle protokoller ligger i sentralarkivet i Trondheim (Dora).

Vedtekter i værholdet sør.

Refererte hvordan værholdet skal omregistreres til lag og forening og det arbeides med vedtekter i samsvar med dette.

Tone Våg la fram mandat for rovviltutvalget.

Planer om blad lokal kunnskapsformidling – informasjon er nøkkelen her. Mye positivt rundt dette og det er søkt om midler, men så langt er det ikke innvilget.

Høring forvaltningsplan rovdyr.

Noe diskusjon om hvor yngleområdene bør være.

Forslaget er tatt til etterretning, men en foreslår reduksjon av antall bjørneynglinger.

Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Leder kr 12000.-

Møtegodtgjørelse:      kr 1200 for møter over 6 timer.

                                   Kr 700 for møter under 6 timer.

Kjøring etter statens satser.

Olav takket for tillitten og takket av de i styret som går ut.

 

Tonje Svee                             Bjørn Buran

Sign                                        sign