Til alle saueholdere i mædi-sonen i Trøndelag.

 

MÆDI - KARTLEGGING I SONE HØST 2022.

Med noen unntak er alle sauehold i «mædisonen» nå prøvetatt èn gang, og mange også to ganger. Det gjenstår dessverre fortsatt prøvetaking før vi kan oppheve mædisonen. Men vi jobber for at dette kan skje så raskt som mulig.

Før dette kan skje må vi være i mål med nødvendig prøvetaking. Her trenger vi oppslutning fra alle saueholderne i sonen.

I høst er målet å fullføre kartleggingsrunde 2, altså å prøveta de som ikke ble prøvetatt for andre gang i høst 2021/vinter 2022.

Vi har også noen besetninger som ikke tidligere er prøvetatt som sluttføres nå.

Besetninger som har negativt testresultat eldre enn 18 måneder kan ikke selge/flytte dyr. Disse må prioriteres for prøveuttak i høst.

Soneforskifta, Forskrift om soner for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) gjelder fortsatt, med siste endringer 02.09.21, og det er ikke planlagt for endringer nå.

 

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) - Lovdata

 

Ber dere om tilbakemelding seinest mandag 8.august:

Status prøvetaking:

  • Har du/dere negativt besetningsresultat som vil være ugyldig (>18 måneder) i løpet av høsten eller før/i løpet   

  av høsten 2023? (spesifiser i tilbakemelding).

  • Har du/dere ikke prøvetatt besetningen for mædi i regi av kartleggingen i sonen?
  • Ønsker du/dere å få prøvetatt besetningen i høst av andre årsaker?

 

Prøvetakinga starter i september, så snart som sauene er sanket/samlet.

 

FORTSATT RIKTIG GOD SOMMER – trenger å høre fra dere innen fristen.

 

Vennlig hilsen

Elisabeth Schei-Berg

Beredskapskoordinator,

Mattilsynet region midt

elsbe@mattilsynet.no

22 77 91 79/92 09 27 40