STED: Teams
Søndag 28. februar: ÅRSMØTE
12.00: Årsmøte på teams.

Sakliste årsmøte:
1.    Åpning – navneopprop.
2.    Godkjenne innkalling, sakliste.
3.    Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll.
4.    Leders tale.
5.    Årsmeldinger 2020.
6.    Regnskap 2020.
7.    Arbeidsplaner 2021.
8.    Godtgjørelse til tillitsvalgte.
9.    Satser rovdyrfondet – utbetaling og innbetaling.
10.    Innkomne saker. 
11.    Saker fra styret.
-    Orientering – mædie.
-    Sak til NSG om binneområder.
12.    Budsjetter 2021. 
13.    Valg.
-    Leder.
-    2 styremedlemmer
-    Tre vararepresentanter i nummerrekkefølge
-    Nestleder
-    Revisorer.
-    Utsending til årsmøtet NSG.
-    Valgkomité.
-    Leder i valgkomitéen.
-    Valg av møteleder for årsmøtet i 2022


Leder Oddbjørn Kaasa ønska velkommen

Opprop og det ble registrert 39 stemmeberettigede.

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sakliste endra slik at godtgjørelse tillitsvalgte kommer etter regnskap.
Enstemmig godkjent med endring.

To til å skrive under protokollen.
Brynhild Gjetvik og Ole Morten Reitan valgt enstemmig.

Leders tale.
Oddbjørn Kaasa holdt denne og var spesielt innom at dette har vært et spesielt år med lite møter pga korona og nevnte også mædieproblematikken mm.

Årsmelding.
Elise V Moksnes gikk gjennom årsmeldinga for fylkeslaget og kommenterte den.
Olav Tiller gikk gjennom gjeterhundlagets årsmelding.
Øvrige årsmeldinger ble gjennomgått av Elise V Moksnes.

Ingen spørsmål eller kommentarer til årsmeldinga og ble enst godkjent.

Regnskap.
Regnskap gjennomgått og kommentert av Oddbjørn Kaasa.

Regnskap enst godkjent under forutsetning av at revisorene godkjenner regnskapet da det ikke er revidert.
Godtgjørelse tillitsvalgte.
Leder:            kr 14000 + mva når det skrives regning som næringsdrivende.
Dagmøte inntil 6 timer:         kr 800.-
Dagmøte over 6 timer:        kr 1600.-
Nettmøte (teams eller lignende):    kr 500.- 
Kjøregodtgjørelse statens satser (skattefri del) og er for tiden kr 3,50.

Godtgjørelser enst godkjent.

Budsjett.
Budsjettet ble framlagt og er et budsjett i balanse og ble ikke gjort noen endringer og enst vedtatt.

Arbeidsplan.
Arbeidsplan framlagt og ingen kommentarer og tatt til orientering.

Satser rovdyrfondet.
Styrets forslag:    
-    Beholde satsen på 0,50 kr pr sanket dyr
-    Halvere utbetalingen til 4000,-kr pr felte jerv og bjørn. 
-    Styret i NTSG må informere og følge opp beitelagene slik at flest mulig beitelag innbetaler fellingsvederlaget.
Alternativ: 
-    Øke satsen pr sanket dyr til 1 kr. 
-    Med en økning vil Nord-Trøndelag sau og geit ha mulighet til å utbetale de fellingsvederlagene vi får regning på. 
-    Summen på 8000kr pr felte jerv og bjørn blir stående
-    Styret i NTSG må informere og følge opp beitelagene slik at flest mulig beitelag innbetaler fellingsvederlaget.
Styrets forslag fikk 18 stemmer og alternativet fikk 13 stemmer og 1 blank stemme.
Styrets forslag vedtatt.

Innkomne saker.
Ingen saker innkommet.

Saker fra styret.
Orientering om mædiesituasjonen og mulig veier videre. Ser ut som det ikke blir nok penger til å teste alle besetninger i sonen denne høsten. 
Spørsmål om det ikke var mulig å skaffe mer penger som hadde vært det beste alternativet.

Innsendt sak til NSG sitt årsmøte angående binneområdet.