STED: Scandic Hell

Kl 10.00: Årsmøte

Sakliste årsmøte:

 1. Åpning – navneopprop.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste.
 3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll.
 4. Leders tale.
 5. Årsmeldinger 2021.
 6. Regnskap 2021.
 7. Budsjetter 2022.
 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
 9. Satser rovdyrfondet – utbetaling og innbetaling.
 10. Valg.
  • Leder.
  • 2 styremedlemmer.
  • Tre vararepresentanter i nummerrekkefølge.
  • Nestleder.
  • Revisorer.
  • Utsending til årsmøtet NSG.
  • Valgkomité.
  • Leder i valgkomitéen.
  • Valg av møteleder for årsmøtet i 2023.
 11. Innkomne saker.
 12. Orienteringssaker fra styret.
  • Mædie.
  • Regionmøter.
  • Avlsutvalg.
  • Årsmøte for 2022.
 13. Arbeidsplaner 2022.

 

 

Navneopprop.

Opprop, registrert 28 stemmeberetigede + 2 ikke stemmeberetigede.

 

Godkjenne innkalling, sakliste.

Sakliste og innkalling godkjent av årsmøtet.

 

Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll.

Ragnar Valstad, Egil Solem valgt enstemmig.

 

Åpning - Leders tale.

Oddbjørn ønsker velkommen. Nevnte utfordringer med møteaktivitet pga korona, mædiesituasjonen, utfordringer i beitebruk og utmark, økonomi og markedssituasjon.

 

Årsmeldinger 2021.

Årsmeldinger for NTSG, Namdal værring, værholdet sør og NTGL ble gjennomgått av Elise V Moksnes, årsmelding for rovviltutvalget ble gjennomgått av Tone Våg.

 • Endring i Nord-Trøndelag gjeterhundlags årsmelding: Hilde Bjøru er 2. vara, ikke Espen Kjelaas.
 • Endring i Rovviltutvalgets årsmelding: usikkerhet rundt om rovviltmedlemmer velges for 2 eller 3 år. Har frem til nå blitt valgt for 3 år, men det står i mandatet at de velges for 2 år. Dette må sjekkes ut om mandatet er vedtatt i styret NTSG eller ikke, og evt endre mandatet.

Ut over disse kommentarene er årsmeldingene godkjent.

 

Regnskap 2021.

 • Revisjonsrapporten for 2020 er gått gjennom, og regnskapet for 2020 er godkjent.
 • Regnskapet for NTSG for 2021 er gjennomgått og kommentert av Oddbjørn Kaasa. Regnskapet er enstemmig godkjent.
 • Regnskapet for Rovdyrfondet for 2021 er gjennomgått og kommentert av Oddbjørn Kaasa. Det er korrigert for feil sum på egenkapital i balansen. Rett sum ligger nå inne i årsmeldingen. Regnskapet er enstemmig godkjent.

 

Budsjetter 2022.

Oddbjørn Kaasa gjennomgår styrets forslag til budsjett.

 • Styret får honnør for god økonomisk styring de siste 2 årene.
 • Innspill på at et budsjettert underskudd på 17000 kan lokallagene hjelpe til å dekke ved å verve 1 nytt medlem hver.

Ingen andre kommentarer til det framlagte budsjettforslaget, det er enstemmig godkjent.

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Enstemmig vedtatt at vi følger de satser som var vedtatt for 2021.

Satser vedtatt for året 2022:

 • Leder: 14000kr (+mva når det skrives regning som næringsdrivende)
 • Dagmøte inntil 6t: 800kr
 • Dagmøte over 6t: 1600kr
 • Nettmøte (teams o.l.): 500kr
 • Kjøregodtgjørelse etter statens satser: 3,50kr

 

Satser rovdyrfondet – utbetaling og innbetaling.

Enstemmig vedtatt at vi følger de satser som var vedtatt for 2021.

Satser vedtatt for året 2022:

 • 4000kr pr felte jerv og bjørn.
 • 0,50kr pr sanket dyr.

Det er en frivillig ordning for beitelagene å betale inn 0,50kr pr sanket dyr, slik at fylkeslaget kan kun oppfordre beitelagene til å betale inn dette. Styret bør legge ned en liten innsats for å ta kontakt med beitelagslederne for å minne på denne ordningen.

Innkomne saker.

Styret har ikke mottatt noen innkomne saker.

 

Orienteringssaker fra styret.

Oddbjørn orienterer:

Mædie.

 • Vi står i dag igjen med 8 båndlagte besetninger, regner med vi står igjen med 3 båndlagte til høsten.
 • Stort sett er de aller fleste besetninger prøvetatt, noen få besetninger igjen som skal tas blodprøve av etter vårklipping i 2022.
 • Foreløpig ikke påvist noen positive blodprøver.

Regionmøter.

 • Forslag fra styret om å arrangere regionmøter med ulike tema rundt omkring i fylket.
 • Oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med styret hvis det er interesse for dette.
 • Styret bør ta initiativ til å arrangere regionmøter i områder hvor det er lite aktivitet i lokallagene, og i områder hvor det er lag med veldig få medlemmer.

Avlsutvalg.

 • Det skal opprettes et avlsutvalg bestående av 4 personer; 1 fra NKS, 1 fra spæl, 1 fra småraser og 1 fra styret.
 • Innspill på at begge værholdene i Nord-Trøndelag bør være representert, Værholdet sør og Namdal værring.
  • Namdal værring kommer med forslag til kandidat etter de har gjennomført sitt årsmøte.
  • Forslag på å kontakte Grå-Trønderlaget for representant fra småraser.

Årsmøte for 2022.

 • Alle lag som ikke møter opp på årsmøtet, og/eller lokallag som har veldig få medlemmer skal styret kontakte for å høre ståa. Foreslå verving av nye medlemmer eller sammenslåing med nabolag.
 • Stemningen fra fremmøtte på årsmøtet i 2022 om at årsmøtet for 22 skal være felles med Sør-Trøndelag. 2-dagers årsmøtehelg med felles fagdag lørdag.

 

Arbeidsplaner 2022.

Slik planen er i dag viser den hovedsaklig aktivitet opp i systemet. Fyll også inn planlagt aktivitet ned til lokallag:

 • Ledermøter for lokallagsledere mangler. Forslag på at dette kan gjennomføres på høsten (i august), og at det kan være mulighet for flere enn bare lederne å møte.
 • Regionmøter bør føres inn i planen hvis vi tenker å gjennomføre noen.

 

Innspill til NSG.

Nord- Trøndelag sau og geit gjorde følgende vedtak på sitt årsmøte den 27 feb.2022

 1. På grunnlag av den stadig mer tilspissete konkurransen om utmarka. Føler vi et stort behov for at NSG sentralt kan stille opp med kompetanse på feltene: rovvilt, gjerdehold, planarbeid med tilhørende høringer og jaktinteresser sammen med div. organisert friluftsliv. Vi foreslår at det må gjøres omprioriteringer på lages resurser, slik at dette behovet dekkes i tiden framover.
 2. Vi sender også en anmodning til styre om å sørge for at resultatene fra semin, da mener vi resultatet fra hver enkelt vær som er brukt i semin, blir tilgjengelig for alle brukerne av semin. Tilslags prosent bør være klar etter ent paringssesong, og eventuelt korrigeres etter lamming.
 3. Fra Sau og Geit i Trøndelag (NTSG og STSG) sendes det også innspill til NSG angående produksjonsregulerende tiltak for å hindre overproduksjon ved bedring i økonomien framover i tid, samt innspill til vårens jordbruksforhandlinger. Det ble utarbeidet et forslag til innspill fra redaksjonskomiteen bestående av 1 medlem fra STSG og 3 fra NTSG, som videre ble gjennomgått og vedtatt på årsmøtet i begge fylkeslagene. Se det vedtatte innspillet i vedlegg.

Ref Elise V Moksnes

VEDLEGG

Redaksjonskomite Nord- og Sør-Trøndelag Sau og Geit, Stjørdal 26.2.22           

Eivind, Kristoffer, Jon Gunnar, Tone

 

Produksjonsregulerendetiltak

Produksjonsregulerende tiltak må vi ha. Vi må ligge like under det norske behovet for lammekjøtt.

Det må være en eller annen form for regulering som er basert på ressursgrunnlaget på gården, da spesielt utmarksbeiteressursen.

Det kan finnes flere metoder for regulering, kanskje flere enn vi kommer inn på her.

 

Kvote på antall vinterfora sau, ikke antall lam, da dette vil variere sterkt etter hvordan gården drives, rase og forhold på utmarksbeite.

 • Konklusjon: Anbefales ikke.
 • Hvis den likevel innføres, må den ikke være omsettbar.

Forholdstall – må være basert på antall vinterfora sau og tilgangen på grovfor og beite.

 • Forholdstallet justeres i takt med etterspørselen/etter behov.
 • Det er da markedsregulator som regulerer forholdstallet, for eksempel 98 - eller over 100, evt at det brukes regionvis.
 • Forholdstallet kan ikke være basert på antall kilo levert, da det i rovviltutsatte områder vil mangle en del lam til levering på høsten. Dobbelt straff kan ikke næringa påføre oss selv.

Driftstilskuddet – produksjonstilskudd husdyr - regulering

 • Det innføres et driftstilskudd pr driftsenhet, som er likt for alle/evt trapping. Vi kan regulere med dette tilskuddet gjennom å ha et høgt driftstilskudd pr enhet og fjerne tilskuddet pr vinterfora sau fra for eksempel 350 vf. Dvs innføre tak på husdyrtilskuddet.
 • Også total-tak på hver enhet med flere produksjoner.

Driftsomlegging og etableringskontroll for nye bruk med sau.

 • Det må være en kontroll med hvem som får starte opp med sau, og det må være i forhold til ressursgrunnlaget i egen grovforproduksjon og tilgang på beite. Det må også ses i forhold til behovet for rekruttering i sauenæringa og i forhold til markedssituasjonen.

Reguleringstiltak er for å sikre økonomien i sauholdet, uten det kan vi tape i pris ved en overproduksjon.

 

Innspill til jordbruksoppgjøret fra Sau og Geit i Trøndelag

 1. stor økning av utmarksbeitetilskuddet
 2. driftstilskudd
 3. mer til OBB
 4. styrke grøfte/miljøtilskudd på alle bruk

 

Ref Tone