Årsmøte på Quality Hotell, Stjørdal 18.02.18.

 

Nestleder Arvid Wold ønska velkommen og ga ordet til ordstyrer Oddbjørn Kaasa.

 

27 stemmeberetigde fra laga og 4 fra styret samt ordfører som totalt blir 32 stemmeberetigde.

Alle utsendinger gis stemmerett – enst.

 

Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Enst godkjent.

 

To utsendinger til å underskrive protokollen.

 

Kjetil Hermanstad og Egil Solem enst valgt.

 

Leders tale.

 

Arvid Wold las opp en tale som Kjetil Løvseth hadde skrevet da han var forhindret fra å møte på grunn av helsesituasjonen.

 

Årsmelding 2017,

 

John Gunnar Stormo gikk gjennom årsmeldinga.

Anne Haneborg kommenterte at det var feil valgrekkefølge på valgkomiteen.

Olav Svee var valgt i 2016 og Karin Rekve valgt i 2017.

 

Enst godkjent.

 

Årsmelding rovviltutvalget.

 

Gjennomgått av John Gunnar Stormo.

Det ble påpekt at det er tatt ut to bjørner på vårsnø i region 6 og derav en i NT.

Kristine Altin har deltatt på beiteseminar.

 

Årsmleding værholdet sør.

 

Lagt fram av Egil Solem.

Stefan Skulstad stilte sprøsmål om tur til Staur som egentlig var en privat tur.

 

Årsmelding Namdal værring.

 

Lagt fram av Stefan Skulstad.

Nevnte at det var planlagt busstur til Staur første helga i november.

 

Årsmelding fra gjeterhundlaget.

 

Lagt fram av Olav Tiller.

Stefan Skulstad nevnte Petter Landfald burde vært hedret for gode reultater.

 

Alle årsmeldinger tatt til orientering.

Det ble påpekt at årsmeldingene burde vært godkjent så ble formelt enstemmig godkjent.

 

Regnskap.

 

Framlagt av Bernt Olav Karlgaard.

Kristine kommenterte dette med bussturen for rovdyrdemonstasjonen.

Ble litt diskusjon rundt rovdyrfondet da det kommer inn mer penger enn det som går ut.

Revidert og godkjent av revisorene.

Regnskap enst godkjent.

 

Arbeidsplan.

 

Gjennomgått av Arvid Wold.

Spørsmål om prioriteringer i forhold til investeringsmidler til organisert beitebruk.

Ragnar Valstad påpekte at kontakt med faglaga er viktig. Husk at det er faglaga som forhandler med staten.

Grillaksjon var savnet på arbeidsplan.

Fordeling av radiobjeller bør gjøres tidligere og helst i mars.

Radiobjellelaget har ansvar for å ta initiativ til et fordelingsmøte.

 

Arbeidsplan enst godkjent med kommentarer.

 

Eventuell sammenslåing/samarbeid mellom nord og Sør.

 

Flere alternativ ble lagt fram og alternativ tre med et strukturert samarbeid er det som det jobbes mot og da er det nødvendig med et arbeidsutvalg.

 

Enst godkjent.

 

Innkomne saker og saker fra styret.

 

Støtte til gjeterhundlaget.

Dette er en prinsippsak og det ble kommentert at det kanskje er muligheter for å differensiere priser om dei er medlemmer i gjeterhundlaget eller ikke.

Flere synspunkter på om gjeterhundlaget bør bestå.

Styrene i fylkeslaget og gjeterhundlaget setter seg sammen og eventuelt fremme en sak for neste årsmøte.

 

Enst.

 

Bør leder for avlsutvalg og gjeterhundlaget møte i styremøtene.

Gjeterhund og avlen bør få tilsendt sakliste og kan fremme saker til styret.

 

Sporing av rovdyr

Viktig at SNO får nok midler til sporing og saken må følges opp mot NSG.

 

Prioritering av midler til radiobjellelaget eller andre tiltak.

Viktig å alliere seg med reindrifta.

Ny teknologi er viktig at den blir tatt i bruk.

Styret i radiobjellelaget skal rydde opp i den misnøye som er rundt radiobjellelaget.

 

Synspunktene fra årsmøtet tas til etterretning i radiobjellelaget.

 

Budsjett 2018.

 

Framlagt budsjett enst godkjent.

 

Fellingsvederlag.

 

Bjørn, ulv og jerv kr 8000.-

Namdalseid og Osen mener det burde vært fellingsvederlag på gaupe.

Forslag på kr 15000.- på gaupe som er felt  og dette fordeles på felte gauper. Gjelder jaktperioden 17 -18.

 

Enst godkjent.

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte.

 

Ingen endring.

 

 

Kjetil Hermanstad                 Egil Solem

Sign                                        sign