Møte i arbeidsutvalget NTSG og STSG på Nortura, Malvik 29.11.18

Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Ketil Løvseth, Mette Løvli, Arvid Wold og Bjørn Wæhre.

1 – 2018       Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling, men tar opp et felles brev som ST har forfattet.

2 – 2018       Forslag på kandidater på valg på årsmøtet i 2019.

Viktig at Midt-Norge blir representert i styret og pr nå så vet vi ikke om det er noen som trekker seg. Viktig at Midt-Norge får inn en kandidat i valgkomiteen og Oddbjørn Kaasa er aktuell selv om han ikke har sagt ja enda.

Styret er etter vår oppfatning litt for anonym i forhold til rovdyr så det må tenkes på det ved rekrutering i styret.

Kan også synes som styret er litt passiv i forhold kontakt med LD.

Arvid Wold kan være aktuell som ordfører i NSG, men har så langt ikke sagt ja.

Tone Våg er aktuell som varamedlem til styret.

3 – 2018       Uttalelse til FM angående bruk av FKT-midler til radiobjeller.

Det ligger an for at det blir et radiobjellelag i Trøndelag og det er viktig at det forankres på grasrota slik at det ikke blir stor motstand.

Det vi tas en diskusjon med styret i radiobjellelaget i Nord for å starte ne prosess som fører til et lag som forvalter alle bjeller. Men dette er nok en prosess som kan ta opptil et par år.

Radiobjeller med dagens teknologi vil rimelig fort være uaktuelle å investere da den teknologien ikke kan nyttes om noen år og derfor vil det være stort behov for fornying av dagens bjeller. Derfor kan det være nødvendig at det bygges opp midler slik at dagens bjeller kan skiftes når ny teknologi er tilgjengelig og kan nyttes.

Viktig at det prioriteres slik at det fortsatt er midler til sperregjerder og sankeanlegg samt til akutte tiltak for forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Før det er et radiobjellelag som omfatter hele Trøndelag må det fordeles slik at det også kommer en del midler til bjeller også i Sørdelen av Trøndelag.

4 – 2018       Forslag til Lykleprisen/Gromsauen og gjeter`n.

Gjetern: forslag på Stein Svedal.

Gromsauen: Mikal Gorsetsæter og Kjell Tore Nagelhus.

5 – 2018       Årsmøter i fylkeslaga.

Målsettingen er at vi har møte på felles sted med felles fagmøte. Ønske at det ene temaet er om rovviltforliket i dag fungere slik det er tenkt.

Holdes uke 9 som er 2 – 3 mars og holdes i Stjørdalsområde.

6 – 2018       Eventuelt.

Brev til kommunene og NSG ble gjennomgått og redigert.

 

29.11.18

BW