Styremøte 10.09.19 på Nortura, Steinkjer.

 

Tilstede: Arvid Wold og Bjørn Wæhre og dvs si at dette ble et arbeidsmøte og ikke styremøte da vi ikke var beslutningsdyktig.

 

21 – 2019 Referatsaker.

· Mattilsynets møte i juli om mædi.

· NSG sitt mædimøte 29.08.19.

· Kort fra siste styremøte i NSG.

· NM i sauklipping i forbindelse med Agrisjå 2020.

· Klippekurs – tre kurs i Trøndelag og derav et i Nord-trøndelag.

 

22 – 2019 Oppfølging mædimøte 29.08.19.

Møtet var et informasjonsmøte slik at alle lokallag skulle være informert om situasjonen. Nå skjer det mye fra dag til dag og fra uke til uke på dette området så vanskelig å få alle til å være informert til enhver tid.

I løpet av de første dagene vil det komme en soneforskrift som har som mål å hindre spredning og i neste omgang bekjempe mædi.

Denne omhandler et stort område og vil gjelde for hele gamle Nord-Trøndelag samt hele Fosenhalvøya. Forskriften vil når den er vedtatt gjelde umiddelbart og setter store begrensinger på kontakt mellom besetninger innen sonen og regulerer også dyr inn og ut av sonen. Forskriften vil nok etter hvert bli endra eller justert etter hvert som kunnskapen om situasjonen blir bedre kartlagt.

 

23 – 2019 Naturmangfoldsloven.

Her er det endringer på flere av punktene og NSG har sendt det ut på høring til fylkeslaga samt at arbeidsutvalget i NT og ST gjorde en uttalelse med grunnlag i bondelaga i Midt-norge sin uttalelse.

Vi vil likevel presiserer følgende overfor NSG.

Bestandsmålet må ses i sammenheng med den store bestanden vi har i Sverige og den norske delen har liten betydning for bestanden og den overlevelsevne i skandinavia.

Styret i NSG sitt forslag er godt når det gjelder likestilling mellom landbruksdirektoratet og departementet.

Bruk av kunstig lys og elektronisk overvåkning av jervbokser må bli lovlig.

Støtter forslagene fra NSG sitt styre og vedlegger fellesskrivet fra Sør og Nord-Trøndelag sau og geit som har tatt utgangspunkt i bondelaget sitt skriv.

 

24 – 2019 Forskrift for utlegging av åte og vilt.

 

Det er lagt opp til at en kan legge ut åte for f.eks fotografering av vilt. Det presiseres at slik utlegging av åte må ha samtykke fra de som har beiterett i området. Viktig at husdyrholdet tas hensyn til i en slik forskrift og vi støtter NSG sitt forslag.

 

25 – 2019 Forskrift til skadefelling og bruk av dødt vilt som åte.

 

Enig hensikten med forskriften og styret i NSG sine kommentarer.

Der bemerkes at dokumentet må gjennomgås både for korrektur og "språkvask" før innsending.

 

26 – 2019 Rovviltsituasjonen i Verdal.

Orientering fra Arvid om situasjonen og vi må trykke på for at ulven blir tatt ut dersom den blir gående utover høsten og vinteren. Dette uttaket bør SNO stå for vi skal ikke ha ulv i Trøndelag. I Verdal er det stor frustrasjon rundt både kommunen og bruk av etablert jaktlag samt engasjementet til SNO. Mange mener at SNO burde vært engasjert for å effektivisere uttaket av skadedyr.

 

27 – 2019 Vardebrenning mot mer etablering av ulv i Europa.

Fylkeslaget har hatt til vurdering å støtte eventuelle arrangement i regi av bondelaget. Aksjonen er imidlertid avlyst i Norge. Men det er mulig å gjøre lokale aksjoner for å støtte de som engasjerer seg i Europa mot mer etablering av ulv. NSG sier de har for lite innsikt i hvordan det er organisert i Europa for at den kan holdes.

 

28 – 2019 Representantskapsmøtet i oktober.

Om Ketil ikke ønsker å delta bør enten Jørn Ove eller John Gunnar delta og de avtaler seg imellom hvem som deltar.

 

Steinkjer 10.09.19

BW