Styremøte 19.11.18 på Nortura, Steinkjer.

 

Tilstede: John Gunnar Stormo, Jørn Ove Heggland, Mette Løvli, Ketil Løvseth, Arvid Wold og Bjørn Wæhre.

 

44 – 2018    Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

45 – 2018    Forslag til kandidater til valg på Årsmøtet i NSG.

Vi bør få fram en eller annen kandidat fra Midt-norge for å eventuelt erstatte representanten fra Midt-Norge på sikt.

Kristoffer Moan og Tone Våg er navn som er diskutert. Viktig at det kommer representanter som fronter rovdyr for at soneforvaltningen eller ikke soneforvaltning kan komme fram i lyset igjen.

Som medlem i valgnemda kan Oddbjørn Kaasa være aktuell samt Jørn Ove Heggland som mulig medlem eller vara.

Dette er navn som er diskutert og Ketil skal forespørre om de kan være aktuelle og dette tas med videre i felles møte med Sør-Trøndelag.

46 - 2018     Fremtidig bruk av FKT-midler.

Det gjelder spesielt bruken av slike midler til innkjøp av radiobjeller og praksis i Norddelen av Trøndelag vært av slike midler kanaliseres gjennom radiobjellelaget. Radiobjellelaget kan og er villig til å utvide sitt virksomhetsområde til å omfatte hele Trøndelag. Radiobjellelaget kan bruke en hvilken som helst bjelle uansett teknikk.

Pr i dag brukes det 10 – 12% av tilgjengelige midler til radiobjeller og på grunn av skifte av nett vil det i framtida være minst like stort behov for å investere i bjeller.

Når det eventuelt er et nett er oppe og går er avgjørende her og dette er litt utenfor lagets kompetanse og kunnskap.

Det vil også i framtida være behov for å investere i sankeanlegg, sperregjerder mm.

47 – 2018    Forslag til Lykleprisen, Gromsauen og Gjetern.

Kjell Tore Nagelhus er aktuell for "gromsauen".

48 – 2018    Forbredelse til tillitsvalgtmøte.

Hvordan kommer rovvilterstaningene bli behandlet i høst.

Går gjennom det vi har snakket om når det gjelder tillitsvalgte på valg, gromsauen og gjetern.

49 – 2018    Eventuelt.

Ragnar Valstad har kommet med et framlegg om at det bør gjøres et engasjement rundt å selge mer sau og der kan godt NSG engasjere seg i likhet med grillaksjon.

 

 

Steinkjer 19.11.18

BW