Styremøte 25.09.19 på Nortura, Steinkjer.

 

Tilstede: Arvid Wold, Ketil Løvseth, Jørn Ove Heggland, Mette Løvli, John Gunnar Stormo og Bjørn Wæhre.

 

29 – 2019 Arbeidsmøte 10.09.

Referat fra arbeidsmøtet 10.09 ble gjennomgått og styret godkjenner at dette blir et styrereferat.

 

30 – 2019 Mædiesituasjonen.

Forskriften er trådt i kraft og er rimelig omfattende.

Det er viktig at det blir tatt så mye prøver at en finner alle besetninger som eventuelt har smitta dyr. Vi påpeker at for å være sikre på at dette skjer må en ta prøve fra 100 % av dyr over 1 år. Vi sender brev til NSG og faglaga i Trøndelag for at det bevilges nok penger.

Det bør også tas et initiativ slik at mattilsynet eventuelt kan få en støttegruppe for å diskutere problemstillinger med.

Denne gruppa kan også være diskusjonspartner for å lage en plan for prøvetaking etc.

 

31 – 2019 Tillitsvalgtmøte – åpent møte.

Vi vil arrangere to åpne møter i staden for tillitsvalgtmøte da det er stort informasjonsbehov i forhold mædieforskriften.

Verdal Hotell og Heia Gjestegård er aktuelle alternativ og vi tar sikte på 8 (Heia) og 10 oktober kl 19.00.

Program:

· Mædie – mattilsynet.

o Forskriften

o Opplegg rundt prøvetaking.

· Rovdyrsituasjon – ulike problemstillinger – bjørn – ulv.

· Aktuelle saker – lokallag.

 

32 – 2019 Representantskapsmøtet NSG.

Ketil eller Jørn Ove deltar på møtet.

Om det kommer saker på representantskapsmøtet som styret bør ta stilling til så kan det bli aktuelt med et telefonmøte eller litt e-postutveksling.

 

33 – 2019 Eventuelt.

Ingen aktuelle saker.

 

25.09.19

BW