Styremøte på Quality airport Hotell, Stjørdal 16.02.18.

 

Tilstede: Arvid Wold, Jørn Ove Heggland, Paula Elise Berg, John Gunnar Stormo og Mette Løvli.

Forfall: Ketil Løvseth.

 

7 – 2018 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

8 – 2018 Handlingsplan 2018.

Gjennomgått og satt opp handlingsplan.

9 – 2018 Budsjett 2018.

Budsjett satt opp i forhold til regnskapstall.

10 – 2018 Støtte til gjeterhundlaget.

Gjeterhundlaget søker om støtte for å unngå kontingent.

De søker om et fast beløp eller et beløp pr medlem.

Saken luftes i årsmøtet og så må det dokumenteres om hvorfor de søker om penger. Dersom de ikke skal kreve egen kontingent bør gjeterhundlaget legges ned og opprettes som nemd.

11 – 2018 Innspill til jordbruksoppgjøret.

Nøytrale tilskudd ser ut som det eneste som er mulig (beitetilskudd og arealtilskudd) og det må eller bør være en komite som jobber litt med. Det bør settes ned en nemd som jobber mer med og Arvid og Jørn Ove har påtatt seg å jobbe med det.

12 – 2018 Søknad fra Åsen sau og geit om nedleggelse.

Vi har ingen innvendinger mot at Åsen legges ned og går inn i Hoabustad og Skogn.

13 – 2018 Utsendinger som ikke har betalt kontingent.

Prinsippielt er ikke de som ikke har betalt kontingent stemmeberettiget ved valg. Vi spør årsmøtet om de aksepterer at de som ikke har betalt får stemme.

14 – 2018 Representasjon til årsmøte i NTB.

Ketil Løvseth møter på årsmøtet og om han ikke kan møter Mette Løvli.

15 – 2018 Invitasjon til styremøter av leder avlsutvalg og gjeterhundlag.

Vi ber årsmøtet vurdere dette og vi mener at eventuelle godtgjørelser må dekkes av avlen og gjeterhundlaget om de skal møte.

16 – 2018 Framtidig struktur.

Styret mener det ikke er aktuelt med sammenslåing av laga i Trøndelag på nåværende tidspunkt. Men det er ønskelig med et strukturert sammarbeid i form av et arbeidsutvalg der begge laga i Trøndelag er representert.

17 – 2018 Radiobjellelaget og investeringsmidler.

Det ser ut som fylkesmannen vil prioritere ned bruken av investeringsmidler i form av støtte til elektronisk overvåkning. Radiobjellelaget har ønsket et møte for å vurdere hva en skal gjøre i denne saken. Vi deltar på et møte med radiobjellelaget og eventuelt andre aktører.

 

160218

BW