Styremøte på Teams

 

Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Arvid Wold, John Gunnar Stormo, Kristoffer Moan, Elise Moksnes, Tone Våg og Bjørn Wæhre.

 

34 – 2020    Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling og tar med et punkt om referatsaker.

 

35 – 2020    Referatsaker

 • Oppringning fra Mære om noen kunne stille der for å diskutere en oppgradering av sauholdet på Mære.
 • Møte i utmarksrådet og holder på utvikle et rapporteringsskjema for rapportering av skader med hund.
 • Sak i Snåsa angående beiteskader i områder der det ikke er beiterett – i dette tilfellet ble sauholdet frikjent.

 

36 – 2020    Økonomisk situasjon NTSG:

Små kostnader dette året og derfor vil vi vurdere om det skal betales en godtgjørelse for telefonmøter.

.

 

37 – 2020    AU med Sør-Trøndelag:

Forslag til intensjonsavtale er oversendt til Sør-Trøndelag, men liten grunn til å tro at de har innvendinger.

Målet er å ha et AU-møte den 19.oktober.

Valg i NSG vil være tema samt møte med fylkesmannen blant anna og Arvid og Oddbjørn møter.

Arvid lager forslag til sakliste til AU-møtet.

 

38 - 2020         Radiobjeller 2020:

Tone orienterte fra radiobjellelaget og skal være møte den 14.10 med telespor der to fra fylkeslaget møter. Det er oppdaget en feil i siste generasjon radiobjeller fra telespor (LTE- bjellene). Radiobjellelaget får refundert fra telespor får refundert kostander fra telespor og radiobjellelaget vil refundere videre til medlemmene.

Det er stor frustrasjon blant medlemmene da bjellene ikke har svart til forventningene og dermed mye ekstra arbeid.

LTE-bjellene skal videre utprøves i vinter på rein og villsau.

Oddbjørn og Kristoffer møter den 14.10.

 

 

39 – 2020    Telefonrunde til alle lokallag:

 • Fordele lokallaga mellom oss i styre for å ta kontakt på telefon, for å få tilbakemeldinger om beitesesongen, rovdyr, marked, medlemmer og andre ting og alle skriver noen momenter fra runden med lokallaga.
 • Forslag til hvem som tar hvilke lag er sendt ut.
 • Sette opp en del faste spørsmål vi bør ha svar på – forslag lages og sendes ut.
 • Referat legges ut erstatter ledermøtene.

 

40 – 2020    Mædi:

 • Ny forskrift klar ca: 10-12 /10 2020
 • Referer fra kontakt med Mattilsynet – lam som skal selges må prøvetas, men ikke voksne dyr da prøvene som er tatt i fjor høst har fått gyldighet på 15 mnd.
 • Værer som skal kåres må være prøvetatt før de stiller på sjå eller at det foretas gårdskåringer og gjelder for alle i mædisonen.
 • NSG må mer på banen og være engasjert i saken, tas opp med styreleder i NSG.

 

 

41 – 2020    Rovdyr 2020:

 • FM har kalt inn til møte 26.10.2020 og der må vi møte samt samordne med ST gjennom AU.
 • Vi må ha med status fra beitesesongen som vi prøver å ta med lokallaga på telefonrunden.
 • Oppfølging med sak i media der det er lite tap, men har vært store tap tidligere.
 • Kristoffer prøver å finne aktuelle kandidater som har lite tap i år, men store tap tidligere.
 • Gikk en runde blant styremedlemmene for oppdatering på tapssituasjon og det er store variasjoner.

 

42 – 2020    Gjeterhundarbeid.

Har nettopp vært gjennomført fylkesmesterskap med stor deltakelse og det jobbes mye med brukshund (klasse 1). Klasse 1 er stort sett brukshunder og gjeterhundlaget har stor honør for det arbeidet de har gjort for gjeterhund.

FM i klasse 3 arrangeres nå til helga i Klæbu som et felles arrangement for NT og ST.

 

43 – 2020    Eventuelt:

Rovdyrutvalget har ikke fungert på en stund og en kan diskutere om det er behov for et eget utvalg. Mange av sakene håndteres av styret så dette er noe som bør diskuteres. Samordning med faglaga er en viktig arena som kanskje ikke fungerer optimalt i dag så dette er noe vi skal jobbe med.

 

 

Malvik 07.10.20

BW