Styremøte på teams 30.06.2021

Tilstede; Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Tone Våg, Elise Moksnes, Bjørn Wæhre og Agnete Lien Aunsmo

Fraværende; Arvid Wold og Tommy Røtting

 

18 – 2021       Godkjenning innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

 

19 – 2021       Status mædikartlegging.

Oddbjørn og Bjørn gikk gjennom kartleggingen som er gjort av besetninger i mædisonen som skal selge dyr høsten 2021. Etter avtale med Mattilsynet vil disse bli prioritert ved prøvetaking i 2021.Oddbjørn purrer på de lokallaga som ikke har sendt inn liste.

 

20 – 2021       Rovdyr situasjonen. Særlig håndteringa fra Stadsforvalteren ved situasjonen i Beistad nettopp.

Kristoffer redegjorde for situasjonen i Beitstad som etter klage endte med fellingstillatelse.

Tone informerte om situasjonen i Snåsa. 3 kadaver funnet, dokumentert av rovviltkontakt. Søknad om felling ble avslått. Klage sendt fra Snåsa kommune.

Stort problem at det er en veldig uforutsigbar praksis på dette området. Dette bør settes press på for å få til en lik praksis.

Burde heller ikke være kvoter på skadefelling.

Oddbjørn ringer rovdyrtelefonen og spør om status i Snåsasaken. Styret stiller opp om nødvendig i rovdyrsaker.

 

21 – 2021       Tanker om en plenumsdebatt med flere politiske partier om rovdyr og kanskje generelt landbrukspolitikk.

Ønskelig å få med ST fylkeslag, rovdyrutvalget og evt NRK.

Snevres inn til å gjelde kun rovdyrpolitikk.

Oddbjørn tar kontakt med Arvid Løberg og setter ned en gruppe for å jobbe videre med dette.

Tar sikte på å avholde denne i slutten av juli.

 

22 -  2021       Felles styremøte med Sør-Trøndelag. Hvor vi inviterer nestleder Marthe    Lang-Ree, som er fadder for vårt fylke.

Enighet om å prøve å få til det i begynnelsen av august.

Tema; starte jobben mot jordbruksforhandlingene 2022, økonomi og markedssituasjon

Oddbjørn jobber videre med dette

 

23 – 2021  Eventuelt.

Utbrudd av saueskabb på geiter i Midt-Norge

Viktig å få ut informasjon om dette for å hindre at smitten kommer over på sauebesetningene. Svært alvorlig lidelse på sau.

Elise og Kristoffer ser på dette og finner nettsider, facebooksider mm som kan være aktuelle for å få ut informasjon til både saue- og geitebesetninger, også hobby- og "kjæledyrbesetninger"

 

Malvik 30.06.21 Agnete Lien Aunsmo