Tilstede; Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Tone Våg, Elise Moksnes, Arvid Wold, Tommy Røtting og Agnete Lien Aunsmo
Fraværende; alle innkalte møtte


29/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste.
  Ingen innvendinger, godkjent

30/2021  Referansesaker:
•    Møte med Miljøvernavdelinga, høst 2021. Oddbjørn, Tone og Arvid refererte.
•    Møte med Statsforvalter, landbruksdirektør, miljøverndirektør og reindriftsnæringa, høst 2021. Oddbjørn, Tone og Arvid refererte.
Tema; rovdyrsituasjonen, uttak av skadegjørere i beiteprioriterte områder og bruk   av utmark.
Videre arbeid – bygger videre på disse møtene og vil be om møte med SNO
 etter nyttår. 
•    Statusmøter Mædi. (møte med Mattilsynet) 
Oddbjørn refererte. Pr nå 11383 prøver analysert, ingen positive.228 besetninger. Viktig å få tatt resten av prøvene så raskt som mulig.

31/2021  Valg NSG 2022:
•    Tilbakemelding til valgnemnda i NSG, fra NTSG og STSG
    Diskusjon rundt innstilling fra valgnemnd.
    Vedtak: Kristoffer og Tone skriver tilbakemelding til valgnemnda ang valg av
        leder
        NTSG støtter STSG sin kandidat til styret
        Oddbjørn kontakter valgnemnda og signaliserer at NTSG trenger litt  
        mer tid og vil komme med en tilbakemelding

32/2021  Årsmøte 2021
•    Årsmøte 2021 sammen med STSG, 26 og 27 feb.2022
•    Forslag til sted for årsmøte; jobber videre med Stjørdal eller Trondheim. Begynner å hente inn tilbud.
•    Fagdel forslag til plan: B. 
NTSG fremmer forslag om å få inn relevante innledere og ha en paneldebatt om hvordan få til bedre økonomi i sauenæringa. 
Viktig å få inn personer/organisasjoner som engasjerer og trekker folk til årsmøtet.

Ansvarsområder for å få inn innledere:
Kristoffer: Bondeopprøret
Arvid:        NIBIO
Tone:         Bonde-og Småbrukerlaget
STSG:       Bondelaget
Oddbjørn tar kontakt med STSG og informerer om forslaget.
Vil bli satt ned en programkomite sammen med STSG
•    Årsmelding.
Elise begynner å jobbe med årsmelding for 2021


33/2021  Sekretær situasjonen:
•    Agnete har medelt at det blir vanskelig å opprettholde den aktiviteten som vi har hatt de siste åra. Da hun er alene med det de var to personer på tidligere. 
•    Lederne MRSG, STSG og NTSG har hatt et møte med Nortura for å diskutere situasjonen. Vi har fått et tilbud fra Nortura. Som innebærer et beløp til å dekke sekretær. 
•    Fylkeslaga har vært i kontakt med Bjørn Wæhre om å gå inn i jobben igjen.
•    Vi gjør et vedtak som vi samordner med de andre fylkeslaga.
Vedtak: NTSG er positive til å inngå en avtale med Nortura om støtte til sekretærfunksjon men ønsker noen justeringer. Vil formulere og komme med en tilbakemelding til Nortura innen kort tid.

34/2021  Eventuelt:
•    NTSG er bekymret over Mattilsynet sin respons og behandling av bekymringsmeldinger. Mener det i mange tilfeller er for dårlig oppfølging.
Vedtak: NTSG ønsker et møte med Mattilsynet for å diskutere håndtering av bekymringsmeldinger. Oddbjørn tar kontakt med MT og ber om et møte etter nyttår.
•    Møtegodtgjøringer og reiseregninger 2021.
Oddbjørn lager et oppsett over møtevirksomhet og reisegodtgjørelse for medlemmene i styret og sender ut for gjennomgang.
•    Forslag om å kunne kalle inn tilhørere til Fylkesledermøter som går på teams. Oddbjørn sjekker dette

  
Ref; Agnete Lien Aunsmo 16.12.2021