Styremøte på Teams 24.01.2022.

Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Tone Våg, Arvid Wold, Elise V Moksnes, Tommy Røtting og Bjørn Wæhre

 

1 – 2022      Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling sakliste.

 

02 – 2022    Referatsaker.

 • Honnør til Kristoffer Moan for godt oppslag i media.

 

 

03 – 2022    Årsmøte 2022

 • Årsmøte 2021 sammen med STSG, 26 og 27 feb.2022
 • Sted Scandic Hell.
 • Fagdel 26.02.
 1. Hvordan ser vi for oss NSG i åra framover, utfordringer og fokus. (Marthe Lang-Ree, styremedlem NSG)
 2. Paneldebatt: Norsk bonde og småbrukerlag, Bondeopprøret, Norges bondelag og NSG.
 • Framtiden for Norsk småfehold.
 • Økonomi, utfordringer med å utøve næringa i framtiden i konkurranse med andre brukere av utmarka.
 • Ressursbruken i landbruket – er den bærekraftig framover og har vi kontroll på at vi får beholde bruken av utmarka.
 • Hvordan bedre økonomien uten at det fører til overproduksjon.
 • Ordstyrer på fagmøtet blir ordstyrerne i begge lagene STSG og NTSG.
 • Årsmelding.

 

 

04 – 2022    Økonomi

 • Foreløpig regnskap for 2021 gjennomgått og kommentert og ser ut til å komme ut med et lite underskudd.

 

05 – 2022    Avlsutvalg

 • STSG har etablert et avlsutvalg i regi av fylkeslaget og de anmoder oss om å gjøre det samme. Dette blir et utvalg av 4 personer, som dekker alle raser også smårasene.
 • Vi etablerer et avlsutvalg bestående av to fra ringsystemet og en fra styret samt en fra smårasene og en sekretær i tillegg.

Vi har noen personer vi vil forespørre.

 

06 – 2022    Oppnevning av æresmedlemmer.

 • Æresmedlem er godkjent fra NSG da slike oppnevnelser skal godkjennes av styret i NSG og vedkommende vil bli invitert til årsmøte.

 

Malvik 24.01.22.

BW