Styremøte Nord-Trøndelag Sau og Geit. Onsdag 8. januar 2014 Sted: Nortura Steinkjer

Tilstede: Olav Tiller, Arvid Wold, Bjørn Pettersen, Anne Haneborg, Randi Lund, Brit Solem

Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

1. Godkjenning av møteinnkalling Ingen merknad

2. Dagsorden Ingen merknad

3. Referatsaker

* Beitetvisten i Verdal har nå vært oppe i Over-jordskifteretten. Arvid Wold orienterte styret.

* Klage på gaupekvoten. Rovviltnemda har gjort om et vedtak etter klage, der de senket startkvoten på felling av gaupe.

 

4. Årsmøte 2013

* Sør-Trøndelag Sau og Geit skal hente pristilbud fra Quality Hotell Stjørdal. Arbeidet med å få foredragsholdere til årsmøtet settes i gang.

* Det vil bli holdt et styremøte for Nord-Trøndelag Sau og Geit på samme lokasjon kvelden før årsmøtet, 28. februar kl. 18.00.

* Styret ønsker at det avsettes tid til en liten sekvens for hvert av fylkeslagene lørdag 1. mars, etter felles fagdel.

* Det foreslås å ha en felles redaksjonskomite for fagdelen av møtet. Styret har oppnevnt noen aktuelle kandidater som skal forespørres; Stein Otto Bjørkeng, Tor Arne Olsen, Oddbjørn Kaasa.

* Styret har foreslått en foreløpig agenda og saksliste for årsmøtet.

* Årsmeldingen for 2013 gjennomgått. Skal være ferdig i løpet av januar 2014, og gjennomgås av styret via mail.

 

5. Regnskap 2013

Regnskapet for året 2013 ble gjennomgått. Ligger med overskudd fra det som ble budsjettert. Anne Haneborg mailer Mette Kallgård om å få regnskap og budsjett for 2013 og 2012.

 

6. Budsjett 2014 (Budsjett og regnskap 2013 danner grunnlag)

Anne Haneborg lager budsjett ut fra regnskap og budsjett for 2013. Dette vil legges frem og godkjennes ved neste styremøte, fredag 28. februar.

 

7. Eventuelt

* Lokallagene får tilsendt et skriv angående hold av årsmøte og frister for innsending av årsmelding og regnskap til fylkeslaget. Fylkeslaget vil tilby seg å stille med en representant på hvert møte. Lokallagene kan ikke stille med utsendinger til fylkesårsmøtet uten at representantene er valgt ved det aktuelle lokallagets årsmøte.

* Det har kommet reaksjoner på valgkomiteens fremlegging av valg av nytt fylkesstyre på ledermøtet på Mære Landbruksskole, 5. desember. Styret er litt overrasket over at valgkomiteen sender ut forespørsler til eventuelle nye representanter uten at de tillitsvalgte som sitter til valg er forespurt om å fortsette sin stilling neste periode.

* Olav Tiller har bitt kontaktet angående ønske om en felles mal for klagebrev. Dette ligger ute på nsg.no, og er blitt sendt til lokallagene via mail.

* Fylkeslaget er invitert til flere møter i januar:

o Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, på Hamar 14. januar. Konferansekostnaden blir dekket av konferanseholderne. Arvid Wold deltar fra fylkeslaget.

o Møte i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag, med tema rovviltforvaltning og rovdyrpolitikk, i Steinkjer onsdag 29. januar. Bonde og Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag, Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, Nord-Trøndelag Reinsamelag og Nord-Trøndelag Jeger og Fisk er invitert. Arvid Wold og Anne Haneborg deltar fra fylkeslaget. Olav Tiller vurderer deltagelse. Tone Våg oppfordres til å delta.

o Møte/årsmøte med Midtnorsk Samarbeidsråd, i Stjørdal fredag 31. januar. Arvid Wold deltar fra fylkeslaget.