Styremøte Nord-Trøndelag Sau og Geit.
Tirsdag 2. september 2014

Sted: Nortura, Steinkjer
Tilstede: Kristine Altin, Arvid Wold, Anne Haneborg, Mette Løvli, Ketil Løvseth og Tonje Svee
Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

 1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
  Godkjent uten merknad
   
 2. Referatsaker
   
  • Møte med Fylkesmann i juni om Felles plattform for rovdyrpolitikk. Kristne Altin og Ketil Løvseth deltok på møtet. Altin refererte fra møtet.
  • Møte i Rovviltnemda 20. august i Leierne. Kristine Altin deltok som observatør. Neste møte i rovviltnemda blir 12. november.
  • Fylkesstyret har mottatt 2 brev fra Mosvik Sau og Geit i sommer. Det har blitt holdt årsmøte og valgt inn nytt styre for lokallaget. Lokallaget har kommet med forslag til endringer i NSGs lover og forskrifter. Fylkesstyret er veldig positive til henvendelsen, og Anne Haneborg vil se nærmere på forslagene til neste styremøte.

 

 1. Årets beitesesong
  Fylkesagronom i Nord-Trøndelag, Lisbeth Rannem, ble invitert til styremøtet. Hun kunne dessverre ikke stille, men ønsker å delta på fremtidige styremøter i NTSG. Rannem sendte styret noen spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen ved Organisert Beitebruk. Styret ser at dette er et tema fylkesagronomen godt kan orientere mer om på et tillitsvalgtmøte.
  For at beitelag skal kunne søke tilskudd via altin.no, må de ha et organisasjonsnummer. Fylkesstyret ønsker å lage en oversikt over hvor man kan søke om ulike tilskudd.
   
 2. Høstens tillitsvalgtmøte
  Tema for møtet:
  - Hva kan vi søke av tilskudd, og hvor søker vi dette?
  - Oppsummering av rovviltsituasjonen på lokalt hold
  - Gjennomgang i lokallagene, med innspill/spørsmål
  - Ønskede temaer til Årsmøtet 2014
   

Fylkesstyret ønsker også at representanter fra de mindre aktive lokallagene møter denne kvelden. Det er også et ønske om å invitere med én representant fra hvert beitelag.
Fylkesstyret vil invitere fylkesagronom Lisbeth Rannem for innlegg til dette møtet, til tema søking av tilskudd.
Møtedato: mandag 27. oktober. Styremøte fra kl. 15.00, tillitsvalgtmøte fra kl. 19.00, på Nortura Steinkjer eller Mære Landbruksskole. Fårikålservering, etter påmelding.
 

 1. Årsmøtet 2014
  Fylkesstyret ønsker separat årsmøte fra Sør-Trøndelag hvert annet år, slik at årsmøtet kan holdes mer sentralt i fylket.

  Møtedato: 27. februar til 1. mars, eller 6. til 8. mars.
  Sted: Finsås eller Snåsaheia i Snåsa, eller Namsin i Namsskogan.
  Mette Løvli forhører om prisoverslag.  
  Innhold:
  - Matmerk kan være en interessant aktør
  - Økonomisk innlegg med kalkyler om hvordan det nye landbruksregimet vil slå ut, presentert av for eksempel NILF.
  - Ønske om gruppe-dialog/"kafé-dialog" med sentrale tema styret ønsker tatt opp.

  Fylkesstyret ser på muligheten til å trykke opp årsmelding i hefter fremfor tidligere A4-ark. Prisen på dette ligger på ca. 2000-3000,- for 100 hefter på 50 sider. Kristine Altin spør aktører om sponsormidler.

  Valgkomitéen inviteres til neste styremøte, for gjensidig orientering om hvem som er på valg.
   
 2. Sak til representantskapsmøte
  Det ble holdt et "hastemøte" i Oppdal i juni, på bakgrunn av brev fra Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal angående private kurs og prøver for gjeterhund. Kristine Altin fikk ikke deltatt, og har ikke mottatt referat fra møtet.
  Fylkesstyret har gjennomgått begge brevene, og støtter seg til Sør-Trøndelags brev. Styret velger også å presisere et par punkter, som vil bli fremlagt ved neste representantskapsmøte. Fylkesstyret har ikke mottatt noen tilbakemelding på brevene fra Nord-Trøndelag Gjeterhundlag.
   
 3. Rovviltfondet
  Arvid Wold orienterte om saken om utbetaling av fellingsvederlag.
  Styret fatter et vedtak om at vi opprettholder ordningen med rovviltfond og utbetaling av fellingsvederlag ved lovlig lisensjakt. Nord-Trøndelag Sau og Geits regnskapsfører oppfordres til en tydeligere merking av giro som sendes til beitelagene. Utestående innbetalinger skal betales, og beitelagene vil bli tilsendt regning for 2014.
   
 4. Eventuelt
 • Beitetvist i Verdal. Det ble en totalkostnad på 204.000,- som forsikringsselskapene i landbruket ikke dekker. Det søkes nå støtte fra NSG om tilsvarende beløp rettshjelpsforsikringen ville dekket. Det oppfordres også til å søke om endringer i forsikringsforskriftene slik at beitetvister i fremtiden ikke vil komme i samme situasjon.
 • Agrisjå 2014: Styret ønsker fremover en dialog med landsadministrasjonen angående faginnlegg og deltagelse på stand, samt bedre oppfølging av forespørsler som er sendt ut fra fylkesstyret til andre aktører.
 • Det har kommet ønske fra lokallagsledere om mer informasjon, eller beskjed om hvor informasjonen finnes. Styreleder sender ut mail om at informasjon vil legges ut på hjemmesiden, og styret oppfordres til å legge ut saker hyppig.
 • Problemer med løshunder flere steder i fylket i sommer. Det oppfordres til dokumentasjon av kadaver, tid brukt på leting etter skadde/døde dyr, kostnad for behandling av skadde dyr, samt område lett i.