Tilstede: Tone Våg, Bjørn Pettersen, Anders Farbu, Anne Haneborg, Arvid Wold, Kristine Altin og Bjørn Wæhre.

 

16 – 2012   Referatsaker.

·       Forespørsel om felles plattform i forhold til ny forvaltningsplan i region 6.

 

17 – 2012   Høring endringer i rovviltforskriften.

Vi har skrevet et forslag som er sendt NSG som uttalesle fra NT. Dette sendes omtrent likelydende til MD, DN og miljøvernavdelingen hos fylkesmann.

Det ser ut til at forslaget gjør at 10 - 15 % av arealet er untatt fra mål om yngling, derfor vil det ikke være rom for egne soner for beitebruk.

 

18 – 2012   Gjennomgang av årsmøtet.

·        Årsmelding gjennomgått.

·        Budsjett 2012 – forslag gjennomgått og det fører til et underskudd på 34700.

·        Handlingsplan gjennomgått og korrigert.

·        Notat beiterett – har fått et notat fra en advokat angående “tap” av beiterett etter at en ikke forvalter rovdyrene for at beitedyr skal nytte beitene. Presenteres for årsmøtet og styret ber årsmøtet om fullmakt til å jobbe videre med saken. Vi vurderer litt hvordan dette skal tas videre inn mot NSG.

·        Arbeidsfordeling årsmøte gjennomgått.

 

19 – 2012   Arkivering av gamle protokoller.

Gamle protokoller har ligget i en bankboks tidligere, men disse er nå avviklet så vi vurderer å få de arkivert hos fylkesbiblioteket.