Styremøte Nord-Trøndelag Sau og Geit.
Torsdag 5. desember 2013

Sted: Mære Landbruksskole
Tilstede: Arvid Wold, Anne Haneborg, Bjørn Pettersen, Mette Løvli, Randi Lund, Brit Solem
Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

 1. Godkjenning av møteinnkalling.
  Ingen merknader.

 

 1. Dagsorden
  Gjennomgang og noe endring av saksliste til styremøte

 

 1. Referatsaker
 • Referatet av styremøtet 18. november blir lagt frem til godkjenning neste styremøte.
 • Beitetvist i Verdal: Opp til sluttvurdering i Over-jordskifteretten, det skal foreligge resultat fra den i nærmeste fremtid. Vårt skriv til NSG utsettes til resultatet foreligger.

 

 1. Gjennomgang av saksliste til ledermøte 5. desember
 • Det forelå et skriftlig forslag til saksliste               . Styret diskuterte og kom frem til følgende dagsorden:
  • Lokallagenes funksjon og forpliktelser
  • Kort orientering fra hvert lag
  • Høringsuttalelse på erstatningsordningen, felles for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Sau og Geit. Orienteringssak.
  • Presentasjon av den nye fylkesagronomen, Lisbeth Rannem, faller ut. Dette utsettes til en annen anledning.
  • Organisert beitebruk, tapstall 2013.
   Vi legger frem noe statistikk fra Fylkesmannens landbruksavdeling.
  • Orientering om fylkesårsmøtet 2014, i samarbeid med Sør-Trøndelag Sau og Geit.
  • Organisert fagtilbud på nyåret. Foredragsturné. Snylteproblematikk med mer.
  • Er det behov for kurs/skolering ved innlevering av relevante søknader knyttet til sauehold via nett?
  • Kort orientering fra valgkomiteen i Fylkeslaget, ved Kristine Altin.
  • Eventuelt/Ordet fritt

 

 1. Regnskapsoversikt – Fylkeslaget

Det forelå en oversikt over resultatregnskap per 5. desember 2013 fra regnskapsføreren. Styremedlemmene var oppfordret til å levere inn oversikt over møtekostnader for den enkelte, slik at det skal komme inn i regnskapet til rett tid. Så langt ser det ut til at Nord-Trøndelag Sau og Geit kan gå ut i pluss i regnskapsåret 2013.

 

 1. Styret avklarer at Fylkeslaget spanderer juletallerken på Ledermøtet 5. desember 2013, til tross for ordlyden i innkallingen. Styret er av den oppfatningen at det var det som ble vedtatt på styremøte 18. november 2013. Styret beklager at dette ikke kom frem i innkallingen.
   
 2. Aktivitet på nyåret
 • Det er aktuelt med en foredragsrunde i Nord-Trøndelag omkring innvollssnyltere, fotråte, etc. Fylkeslaget kan ta på seg å organisere planleggingen, i samarbeid med aktuelle lokallag, i sørdelen, midtdelen og norddelen av fylket. Forslaget blir lagt frem på ledermøtet 5. desember 2013.
 • I forbindelse med felles fylkesårsmøte er det lagt opp til en større fagdel. Vi oppfordrer medlemmene til å møte opp og ta del i dette fagopplegget. Fagdelen vil være et åpent møte som vil bli annonsert.
 • Det må avholdes et styremøte i fylkeslaget i løpet av januar 2014 for å blant annet forberede årsmøtet. Leder Olav Tiller oppfordres til å sette møtedato.

 

 1. Orientering fra valgkomitéen, ved Kristine Altin.
  Representant for valgkomiteen stilte opp på slutten av møtet og hadde en gjennomgang med styret.

 

 1. Eventuelt
  Ved neste styremøte drøfter vi muligheten for et kursopplegg i forbindelse med innlevering av relevante søknader via nett.
  Ved neste styremøte må vi huske å godkjenne referatet fra 18. november 2013.