Styremøte Nord-Trøndelag Sau og Geit.
Mandag 18. november 2013

Sted: Nortura Malvik
Tilstede: Olav Tiller, Arvid Wold, Anne Hane Borg, Britt Solem, Randi Lund
Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

 1. Godkjenning av innkalling
  Ingen merknad

 

 1. Dagsorden
  Ingen merknad
   
 2. Referatsaker
 • Representskapsmøte, 24. oktober 2013.
  Innledet med leders tale, ved Tone Våg.
  Orientering fra avlsavdelingen, ved Thor Blichfeldt.
  Orientering fra Beite- og utmarksavdelingen.
  Organisasjonspermen med lovverket vil bli lagt tilgjengelig på nett. Tidspunkt for utleggelse er ikke gitt.
  Per Egil Hegge holdt et godt foredrag om medias vinkling.
  Orientering om Gjeterhundarbeid i NSG.
  Fylkeslagenes time.
 • Orientering om besøksønske fra Rogaland Sau og Geit, sommeren 2014.
 • Avlsmøte på Stav Hotell, 26. og 27. oktober 2013.
  Olav Tiller sitter igjen med et godt inntrykk etter møtet, det ble gitt mye skryt.
  Ikke mye nytt.
 • Fagmøter.
  • Snåsa Hotell, 12. november 2013. 25 oppmøtte. Finn Avdem fra Nortura holdt hovedinnlegget om fôring og beiteplanlegging. Mange gode innspill fra salen.
   Randi Lund la frem ønske fra NTSG om tilbakemeldinger om høringsuttalelsen. Hun følte det var et godt møte, og at praten rundt kaffen var minst like lærerik som fagdelen.
  • Stiklestad Hotell, 13. november 2013. 41 oppmøtte. Likt framlegg som nevnt over. Olav Tiller følte det var et positivt møte. Noen “ukjente” som deltok, noe som viser vekst i interesse og produksjon.
  • Møte med Nord-Trøndelag Bondelag.
   Fra Nord-Trøndelag Sau og Geit deltok Olav Tiller, Arvid Wold og Mette Løvli.
   Om rovviltproblematikken og det å arbeide mot en bredere plattform av felles interesser. Inkludering av blant annet Reindriftsnæringen, Småbrukarlaget og Aksjon ny rovviltpolitikk. Aktuelt med oppfølgingsmøte, Bondelaget kaller inn.

 


 

 1. Medlemslister 2013
  Noen flere medlemmer enn i 2012.
  Åsen har kommet med ett medlem. Ønske om å sammenfatte Åsen og Skogn.
  Høylandet står som eget lag.

 

 1. Beitetvisten, Sørfjella – Verdal.
  Arvid Wold redegjorde for status i saken.

 

 1. Ledermøte/høstmøte
  Dato: Torsdag 5. desember, fra kl. 19.00 (Styremøte fra kl. 15.00).
  Sted: Tidligere arrangert på Nortura Steinkjer. Nye forslag: Steinkjer Kurssenter, Grand Hotell, Mære Landbruksskole.
  Forslag om servering av juletallerken.
  Ann-Karin Farstad Thorsen sjekker opp pris på møterom og juletallerken.
  Forventer 20-30 oppmøtte.
  Program/tema: Lokallagene og aktivitetene deres. Lokallagenes funksjon og forpliktelser. Orientere om skrivet angående Høringsuttalelsen Sør-Trøndelag Sau og Geit og Nord-Trøndelag Sau og Geit har sendt inn. Orientering om årsmøtet 2014. Legge frem en orientering om tapstallene. Presentere den nye fylkesagronomen. Aktuelt fra lagene.
   
 2. Aksjon e-postadresser
  Det mangler en del på fullstendige lister over e-post adresser. Styret tar seg av å fullføre noen lagslister hver, medlemslistene er kopiert opp.
  Olav Tiller sender mail til de aktuelle styremedlemmene om hvilke medlemmer han har e-postadressen til og hva som mangler.
  Arbeidsfordeling:
  Britt Solem: Hegra, Lånke.
  Anne Haneborg: Meråker.
  Randi Lund: Grong, Høylandet, Overhalla, Røyrvik.
  Dette skal være klart til ledermøtet.

 

 1. Eventuelt
 • Omregistreringen i Brønnøysundregisteret. Denne må sjekkes opp. Arvid Wold tar kontakt med regnskapsfører som skulle ordne dette.
 • Valgkomiteen ønsker å møte styret på et styremøte. De blir innkalt til styremøtet den 5. desember.

 

 1. Neste styremøte avholdes i forbindelse med ledermøtet – den 5. desember kl. 15.00.