Styremøte på Nortura, Steinkjer torsdag 11.04.13.

Tilstede: Olav Tiller, Bjørn Pettersen, Arvid Wold, Anne Haneborg, Mette Løvli, Knut Arne Almås og Bjørn Wæhre.

Gjennomgang av årsmøtet.

Årsplan for 2013 sett på. Det kom fram ønske på årsmøtet om minst et fagmøte i løpet av året.

Arbeidsfordeling i styret.

Mette tar ansvaret for hjemmesida.

Arvid tar ansvar Jordbruksforhandlingene og beitespørsmål.

Bjørn tar fortsatt ansvar for beiteprosjektet.

Olav har kontakten med lokallaga.

Knut Arne Almås tar ansvar for rovdyr og blir dermed leder i rovdyrnemda.

Anne er radiobjellekontakt.

Representant for regionutvalget for avl.

Morten Munkeby utnevnes med Sture Sivertsen som varamedlem. Han vil også være leder av avlsutvalget i fylket og inviteres til styremøtene.

Gjeterhundarbeidet - referat fra styremøte.

Olav deltok på styremøte i gjeterhundlaget og det er nok litt uenighet på hvilken vei som skal nyttes for å få mer fart i gjeterhundarbeidet slik at flere får nytte av hund som hjelpemiddel i drifta.

Utvidelse av gjeterhundrådet i NSG.

Det er målsetningen at det inndeles i regioner der hver region velger en representant i gjeterhundrådet. Medlemmet innstilles fra gjeterhundlaga i region og fylkeslaga godkjenner kandidaten. Formelt er det NSG som oppnevner gjeterhundrådet.

Styret innstiller på at valget foregår slik at styret i fylkeslaga godkjenner kandidaten etter innstilling fra gjeterhundlaga.

Tillitsmannsmøte.

Program:

Lina Nøstvold fra fylkesmanns miljøveravd.

Orienteringer fra radiobjellelaget, fylkeslaget og organisert beitebruk.

Oppsummering av jordbruksoppgjøret.

Prosjekt kunnskapsformidling.

Ragnar Valstad har tatt kontakt for å invitere til felles møter til vinteren. Styret mener slike møter er positivt og det tas opp på tillitsmannsmøtet i juni.

Fagdag beitepleie innmark.

Det forsøkes å få til en eller flere fagdager på beitebruk i samarbeid med beiteprosjektet.

Referat fra møte i organisert beitebruk og radiobjellelaget.

Litt begrensa midler til omsøkte prosjekter da radiobjeller reiser med en del av midlene. Sperregjerder har fått ca 50% av kostnadsoverslag. Noen prosjekter er såpass store at de har fått litt midler dette året og vil få mere til neste år.

Årsmøte i radiobjellelaget har vært, men det var relativt få oppmøtte. Det har vært ca 3500 bjeller i drift i 2012. Avgift for bjeller 2013 vil bli 270 kr pr bjelle og i 2014 blir det 300 kr pr bjelle. Innkjøpt 650 bjeller i 2013.

Søknad om lån fra radiobjellelaget.

Radiobjellelaget har kjøpt 650 bjeller etter forhåndstilsagn fra fylkesmann om midler. På grunn av begrensninger av midler fra fylkesmann søker radiobjellelaget om kr 350000 kr til kjøp av bjeller. Midlene er tenkt tilbakebetalt med midler fra fylkesmann i slutten av 2013 og resten i 2014. Viser til søknad fra radiobjelllaget og brev fra fylkesmann.

Styret går inn for at radiobjellelaget får låne inntil kr 350000 til kjøp av radiobjeller som tilbakebetales ved tilskudd fra fylkesmann snarest og senest innen utgangen av 2014. Dette må være et engangstilfelle for vi kan ikke leve med at det lånes midler fra fylkeslaget. Lånet forrentes med samme rentesats som laget får på høyrentekonto. Bjellene er fylkeslagets eiendom inntil lånet er tilbakebetalt.

Vedtatt.

Saudager 2013.

Det arrangeres ikke saudager i 2013 da det er lagt opp til relativt mye aktivitet. Det oppfordres likevel til at lokallaget arrangeres saudager (sosiale arrangemang) og inviterer andre lag og gjerne hele fylket.

Årsmøte 2014.

Det er ønske om at det arrangeres felles fagmøte sammen med ST og at det muligens skjer som et avlsmøte for regionen.

Arbeidsplan.

Gjennomgått og justert.

11.04.13

BW.