Styremøte Nord-Trøndelag Sau og Geit. Lørdag 1. mars, 2014 Sted: Quality Hotell Stjørdal

Tilstede: Olav Tiller, Arvid Wold, Bjørn Pettersen, Anne Haneborg, Randi Lund, Brit Solem, Mette Løvli. Jostein Omli fra Nord-Trøndelag Gjeterhundlag. Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

1. Godkjenning av innkalling

Godkjent uten merknad.

 

2. Dagsorden

Klargjort ved møtestart og godkjent uten merknad.

 

3. Gjennomgang av saksliste til årsmøtet

Dag 1: Valg av felles redaksjonskomiteen: Tor Arne Olsen og Oddbjørn Kaasa forespørres som NTSG sine eventuelle kandidater. Dag 2: Anne Haneborg legger frem årsmeldingen. Bjørn Pettersen legger frem regnskapet. Problemstillinger rundt fellingsvederlag, fredede rovdyr og orientering om viltkamera blir presentert under punktet “Saker fra styret”.

 

4. Budsjett

Det nye styret bør se på muligheten for at Avlsutvalget står for kostnader til premiering av værene (pokal, plakett). I budsjettet til Nord-Trøndelag Sau og Geit står det budsjettert 5000,- på punktet “Premier og gaver”, og styret mener posten med rette kan flyttes til Avlsutvalget, selv om utdelinger bør foregå i forbindelse med årsmøtet. Saken følges opp.

Budsjett fremlegges som det foreligger.

 

5. Gjeterhundlaget

34 medlemmer i 2013. Leder for Nord-Trøndelag Gjeterhundlag, Jostein Omli, la kort frem om lagets aktivitet. De har ønske om å fjerne den nåværende medlemskontingenten, på en slik måte at alle medlemmer i NTSG også blir medlemmer i gjeterhundlaget. Gjeterhundlaget vil da kunne få en tettere integrering med Fylkeslaget enn det som til nå har vært gjeldende. Styreleder Olav Tiller foreslo at fylkeslaget sponser Gjeterhundlaget med en sum som kompenserer for den medlemskontingenten som da vil falle bort. Randi Lund la frem at det i Gjeterhundlagets vedtekter (vedtatt av NSG) står at det skal betales kontingent til laget for å være medlem. Dermed må det til en vedtektsendring for å

eventuelt gjennomføre automatisk medlemskap. Det var enighet om å oppfordre det nye styret til å følge opp saken.

 

6. Arbeidsplan/Handlingsplan 2014

Arbeidsplan for 2014 skrevet, og legges frem for godkjenning på årsmøtet.

 

7. Beitetvist i Verdal

Saken er avsluttet. Arvid Wold formulerer ferdig endelig skriv om økonomisk støtte fra NSG. Det var enighet om å ta inn et tilleggspunkt hvor NSG i samarbeid med Bonde og Småbrukarlag oppfordres til å ta opp med sine samarbeidende forsikringsselskaper om å la rettshjelpdelen i gårdbrukeres landbruksforsikring også gjelde næringsrelevante rettsprosesser ført for Jordskifteretten. Han sender sitt forslag til skriv til styremedlemmene for mulige innspill før endelig avsending.