På tråden: Oddbjørn Kaasa, Arvid Wold, Tone Vaag, Kristoffer Moan, Elise V Moksnes, Jon Inge Bragstad og Bjørn Wæhre

 

14 – 2022    Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

 

15 – 2022    Referansesaker.

 • Statusmøter Mædi. Plan 2022 (møter med Mattilsynet) – møter hver 14-dag. Gjenstår noen båndlagte besetninger som ikke er prøvetatt – alle besetninger som skal selge dyr må ha prøveresultat som ikke er eldre enn 18 mnd. Sjekker litt om hvem som må prøvetas dette året for å å kunne selge dyr.
 • Ref. fra rep.skaps møte NSG – mange lokallag ikke sendt inn årsrapport og det har som følge at hverken fylkes eller lokallag får sin andel av kontingenten.
  • Strategi til NSG var en stor del av møtet samt forslag til budsjett for 2023.
 • Ref. fra inspillsverksted om Dyrevelferdsprosjektet.
  • Bondelaget har startet et prosjekt på dette som skal gå til 2025 og vi er deltaker i prosjektet.
  • Dette er foreløpig helt i startfasen.
  • Høringsuttalelsen til NSG er et godt dokument og sendes ut til alle medlemmer.

 

16 – 2022    Beitesesongen 2022.

 • Situasjonen rundt i fylket:
  • Meråker lite tap og en grei beitesessong – ingen dokumentasjon når det gjelder rovdyrtap på sau, men finnes dokumentasjon på rein.
  • Levanger lite tap og er så vidt dokumentasjon på jerv – godt fornøgd.
  • Verdal mye uro nord i kommunen og en del dokumentasjon ellers i kommunen er det mindre tap, men en del dokumentasjon. Jakthunder fra svensk side er en del utfordringer i forhold til den svenske elgjakta. Beitesessongen ellers er litt under middels.
  • Fosensida relativt bra, men litt dokumentasjon til ørn. Litt stort lamtap i noen besetninger som kan skyldes bl.a ørn. Ellers er beitesessongen litt under middels.
  • Volhaugen lite tap og finnes dokumentasjon til ørn – lite beitebrukere igjen i området.
  • Snåsa – lite beitebrukere igjen og store tap til bjørn. Nordsida store tap mot slutten og ønska tidlig nedsanking, men fikk avslag.
 • Rapport fra radiobjellelaget.
  • Jon Inge Bragstad ansatt som ny daglig leder i radiobjellelaget.
  • Har vært utfordringer med funksjonaliteten på bjellene også i sommer.
  • «Utbrytergruppe» i Verdal som har dannet et eget radiobjellelag – mener de kan drive rimeligere enn det NT-radiobjellelag greier.
 • Situasjonen i Snåsa og Steinkjer, etter utspillet til Mattilsynet om sanking.
  • Pålagt tidlig nedsanking – statsforvalteren kan gi avkorting pga ikke etterkommet sanking?
  • Jobbet opp mot faglaga og NSG om denne saken.
  • Mulige straffereaksjoner er uavklart.
  • Umulig å sanke samtidig som det pågår skadefelling.
  • Denne saken følges opp og dess større utfordringer vi får vil grensene der det er problemer flyttes vider sør og vestover.

 

17 – 2022    Ledermøte.

 • Tema på ledermøte.
  • Samordna sanking er utfordrende i mange områder – organisert beitebruk krever at det skal «tømmes» for sau i beiteområdet.
  • Bruken av utmark til andre behov – turisme – turområder osv.
  • Orientering fra Gryttenutvalget – hva kan en tolke ut av det.
  • Stor forskjell på antall medlemmer i NSG og de som søker produksjonstilskudd på sau.
  • Orientering fra radiobjellelaget – telespor vurderes å invitere.
  • Markedssituasjon – tanker framover.
 • Hvor mange inviteres – ledere + en fra styret inviteres.
 • Tidspunkt for møte 23 - 24.nov

 

18 – 2022    Felles styremøte med STSG.

 • Dyrevelferdsprogrammet.
 • Dialogmøter med Stadsforvalteren.
 • Valg av sentrale tillitsvalgte.
 • Forberede årsmøte 2023. Tid/Sted/felles??
 • Fagtema.

Holdes i uka etter ledermøtet.

 

19 – 2022    Eventuelt.

Påminnelse om frist for søknad om erstatning kom 5 dager før fristen – lovlig sent.

Møte i rovviltnemnda bør vi melde oss på.

 

26.10.22

BW