Vårmøte i Nord-Trøndelag sau og geit den 3.juni 2013

 

 

 1. Øivind Løken ønsket velkommen til «bjønnskitmøte».

Tore Solstad fra SNO redegjorde for ulike ting vi må ta hensyn til og være oppmerksomme på når vi samler inn prøver. Det være seg skit eller hår. Hva kan vi se etter og hvordan tar vi vare på prøvene.

 1. Ståle Lyng orienterte kort fra radiobjellelaget. Ankommet både nye batteri og bjeller. Nesten samtlige gamle bjeller er oppgraderte i skrivende stund. Ny type batterier brukes i år.
 2.  Lina Nøstvold , Julie Vesterhus og Kristian Wibe representerte fylkesmannen. Lina Nøstvold presenterte ulike konfliktdempende og forebyggende tiltak før beitesesongen 2013.

SØKNAD SAU 2013

70 søknader om seint slipp og tidlig sank

1 omstilling

1 rovdyravvisende gjerder

SØKNAD KONFLIKTDEMPENDE TILTAK 2013

14 søknader

 • Kurs kommunale skadefellingslag
 • NT radiobjellelag
 • NINA (overvåking av gaupe)
 • BIOFORSK
 • Tiltak rettet mot barn og ungdom

AKUTTMIDLER 2013

 • Akutt behov for ekstraordinært tilsyn
 • Pålagt tidlig nedsanking
 • Godgjøring av skadefellingslag

ENDREDE RUTINER

 • Søknad 15.januar
 • Elektronisk søknad, aksept og rapport
 • Akseptfrist 15.juni
 • Rapporteringsfrist 1.oktober
 • Alle akutte søknader skal også sendes elektronisk

Disse endringene medførte mye misnøye og diskusjon.

Beitesesongen er 1/6 – 31/8 ifølge beregninger ved slipp/sank hos Fylkesmannen.

 

 1. Innspill fra lokallaga.
 • Ønskelig med sauklipperkurs – det er manko på klippere. (Bjørn Pettersen)
 • Magne Hojem mener vi må stille SNO til veggs da de ikke gjør jobben sin.
 • Ragnar Omli mener vi må stille krav til SNO om at vi kun ønsker ett telefonnummer i fylket for rapportering av kadaverfunn. Rovdyrutvalget fikk i oppdrag å ordne et brev om dette og videre at de skulle sende kopi av brevet til Fylkesmannen.
 • Det mangler fortsatt årsmeldinger fra noen av lokallaga. Disse må sendes snarest til fylkeslaget.
 • Bjørn Wæhre redegjorde kort for «finnegenet»
 • Olav Tiller savner saueholdere i påmeldte til gjeterhundkursene som skal  avholdes rundt om.
 • Ragnar Valstad mener vi må motivere for å få til mere sauproduksjon.
 • Kristian Wibe minnet oss på om omregistreringen av beitelaga.

 

Steinkjer 4/6-13

 

Mette Løvli