Gaupebestand og kvoter

I intervju med NRK-Trøndelag 13. januar uttaler seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at gaupebestanden er på vei ned. Dette er i tråd med de prognoser og de uttalelser som har kommet fra miljømyndigheter det siste året, og fra verneorganisasjoner hvert år helt siden kvotejaktssystemet ble opprettet. Hafstad nevner også at bestandsmål for Midt-Norge (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) er på 12 familiegrupper, og at dette målet ble nådd for vel fem år siden. I realiteten har den dokumenterte gaupestammen i region 6 vært det dobbelte av bestandsmålet de siste tre åra. De fleste av disse har vært dokumentert i Nord-Trøndelag.

Uttalelsene i seg selv er kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Det som er direkte hårreisende er at det ikke sies noe om årets dokumentasjon av familiegrupper. Vi er tross alt ganske mange sauebønder, gaupejegere og andre, som legger ned stor innsats i å lete og rapportere inn spor etter familiegrupper. Vi spør oss egentlig om vi blir tatt seriøst. Gullegget i gaupevernet ble lagt når naturvernorganisasjonene sutret seg til at kvotene for kvotejakta skulle settes i forkant av sporingssesongen (før jul), i motsetning til rett før jakta som tidligere. Dette gir dem klagemuligheter, noe de angivelig manglet før. Enkelte mener kanskje de like godt kunne levert klagen på forhånd istedet. Denne endringen har ført til at kvotene settes før man har kunnskap om reell bestandsutvikling hos gaupe, og klagene baseres også på dette - usikkerhet. Og naturvernorganisasjonene får selvsagt medhold, vi forvalter tross alt rovdyr etter en ekstremversjon av føre-var prinsippet.

Hos Fylkesmannen har man selvsagt en viss formening om fremgangen i sporregistreringer i SNO sin regi, men velger tydeligvis å holde denne informasjonen tilbake. Delvis fordi registreringene skal kvalitetssikres etter sporingssesongen (slutter midt i gaupejakta), men det er også lett å mistenke at man er tilbakeholden fordi sporingsresultatene på langt nær støtter miljømyndighetenes påstander om bestandsreduksjon. Spør man rovviltkontaktene i Verdal og Steinkjer er svaret klart - det er registrert flere familiegrupper enn noen gang tidligere. En grov summering av det vi kjenner til tyder på at antallet familiegrupper som er registrert av SNO bare i disse to kommunene, er et sted rundt 10 familiegrupper.

De fleste av disse var allerede registrert 13.januar. Kvotejaktsområde 10 (Verdal, Steinkjer, Inderøy) har i år blitt tildelt 3 gauper på årets kvote, noe som kanskje tilsvarer en fjerdedel av tilveksten i bestanden. Normal omregningsfaktor for gaupestamme pr familiegruppe er 1:6, altså skal det etter miljømyndighetenes eget regnesystem finnes 60 gauper i Verdal og Steinkjer. Når reineiere i Snåsa har fått dokumentert dobbelt så store tap til gaupe på vinterflokken inneværende vinter som foregående, bør det ikke være noe som helst tvil om at bestanden er styrket det siste året. Og når uttaket i kvotejakta utgjør en brøkdel av tilveksten, trenger man ikke å være rakettforsker for å forstå hvilken retning utviklingen går.

På vegne av en gjeng med misfornøyde sauebønder, gaupejegere og formodentligvis også etterhvert relativt krumrygga reineiere,

Jon Inge Bragstad.