Hei!

 

Fylkesmannen vil med dette sende dere en påminnelse om at fristen for å søke tilskudd til organisert beitebruk nærmer seg.  

Om organisert beitebruk

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite. 

Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk. Tilskuddssatsene blir fastsatt av fylkesmannen og søknadsfristen er 1.11.2016.

 

Mere informasjon om ordningen finner dere her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk#hvem-kan-soeke-