Bestandsmål for de store rovdyra er hjemlet i forskrift om forvaltning av rovvilt, som sist ble revidert etter rovviltforliket i 2012. I henhold til denne forskriften er bestandsmålet for gaupe 65 årlige ynglinger. Forskriften delegerer ansvar for bestandsovervåkning og metodikk til Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. De folkevalgte politikerne har vedtatt et tallfestet mål, men har altså delegert til byråkratiet både å finne tallene, og å finne metodene for å komme frem til tallene. 
 
For å sette det på spissen kan altså byråkratene vedta at kun gaupefamilier som observeres på fullmåne og nysnø siste uka i april mens de danser samba med ei pungrotte skal kunne dokumenteres i de offisielle tallene. Og det er åpenbart at dette undergraver intensjonene i rovviltforliket. Spørsmålet er  hvor langt Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt skal kunne tøye strikken før politikerne reagerer og innser at metodikken har endret forutsetningene for rovviltforliket.  
 
For gaupa har det alltid vært en diskusjon hvorvidt metodikken i stor nok grad har fanget opp den reelle gaupestammen. Spesielt i år med tett gaupestamme er det vanskelig å skille familiegrupper fra hverandre, noe som utvilsomt har ført til at to eller flere gaupefamilier ofte telles som en i de offisielle tallene. Dette har gitt en systematisk underrapportering av bestandsnivå for gaupe i offisielle bestandsanslag. 

Fra inneværende år har Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt i samarbeid med svenske miljømyndigheter utviklet en ny metodikk for registrering av familiegrupper av gaupe. I årets bestandsrapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er de to metodene sammenlignet. Den nye metodikken gir en 10% reduksjon i antall familiegrupper som blir registrert i offisielle tall. I praksis har byråkratene i nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt økt bestandsmålet for gaupe. For å oppnå bestandsmålet på 65 gauper med den nye metodikken, måtte det dokumenteres minimum 72 familiegrupper etter gammel metodikk.  

For å opprettholde bestandsmålet for gaupe på samme nivå som tidligere, og unngå at det brede rovviltforliket settes til side for byråkratenes tallmagi, må derfor bestandsmål for gaupe reduseres med 10% til 59 familiegrupper av gaupe. Dette vil gi et bestandsmål med ny metodikk tilsvarende 65 familiegrupper av gaupe med den metodikken som var gjeldende når rovviltforliket ble underskrevet av våre folkevalgte politikere.  

Jon Inge Bragstad, medlem i rovviltutvalget NT Sau&Geit.