Årsmøte avholdt i Namdalseid og Osen Beitlag

18.januar 2015 kl 1300 på Langvassheimen

 

 

Til stede: Stefan Skulstad, Åge Morken, Hilde Gystad, Atle Karlsen, Morten Osen, Nils Helland, Kristine Altin, Tonje Svee, Bjørn Espen Strand, Olav Svee, Ida Basmo Pettersen, Ola Dahle, Bjørn Flore, Christian Hals, Arve Sagnes, Marte.............., Tore Skjerve, Magnhild Gjelland, Sanna Rømo, Ina Moe Egenes, Karle Oksdøl og Liv Astrid Kalnes

 

 

Sak

Behandling --- Vedtak

Kommentar Ansvarlig

 

 

Leder Stefan ønsket velkommen

 

Innkalling og Saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent

 

 

Leder, referent, underskrifter

Stefan ble valgt til møteleder. Liv Astrid Kalnes ble valgt til referent. Tore Skjerve og Ola Dahle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med formann.

 

 

Årsmelding

Årsmeldinga for beitlaget ble lest og blegodkjent.

 

 

Regnskap Budsjett

Begge revisorene har ikke hatt tid til å revidere regnskapet pga framskyndet årsmøtedato. Regnskapet ble godkjent med forbehold om revisorenes godkjennelse.

Budsjettet ble vedtatt .

 

Årsplan

Årsplanen ble forelagt og det kom forslag om flere tilføyelser. Dette vil bli gjort og ny plan sendt ut til medlemmene.

 

Innkomne saker

Det er ingen innkomne saker.

 

Saker fra styret

Styret hadde ingen saker.

 

 

Valg

 

 

 

Forslag fra Valgkomiteen: Leder Stefan Skulstad - gjenvalg

Nye styremedlemmer for 2 år : Magnhild Gjelland og Hans Petter Hestmo. Vara for 1 år: Hilde Gystad - gjenvalg, Ina Moe Egenes og Ida Basmo Pettersen . Revisorer for 1 år Arve Sagnes og Ove Løfsnæs. Valgkomiteens forslag ble valgt. Atle Karlsen og Liv Astrid Kalnes var ikke på valg. Tore Skjerve går ut av valgkomiteen. Bjørn Espen Strand rykker opp som leder, Tonje Sveen fortsetter 2 år til og ny for 3 år er Åge Morken.

Utsendinger til Fylkesårsmøtet, i tillegg til Leder: Sanna Rømo og Olav Svee. Vara er Christian Hals og Ina Moe Egenes.

 

 

Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen hadde fått i oppdrag å komme med forslag på godtgjørelse til styret. Alle styre-og vara-medlemmer får kr 300 pr styremøte som de deltar på. I tilegg får leder kr 5000,- og sekretær kr 3000,- pr år. Årsmøtet diskuterte litt og vedtok forslaget. Denne utgiften fordeles på beitlaget og laget.

 

Innspill fra medlemmer

Den viktigste informasjonen er sendt pr post til medlemmene, men noe er kun sendt pr mail pga arbeidsbesparelse og kostbesparelse, i tillegg er mye lagt ut på NOSG sin hjemmeside. Det er ikke alle medlemmene som har mail / bruker mail jevnlig. Styret ble bedt om å skaffe oversikt over hvem som vil ha informasjonen på post. Det ble også anmodet om å sende SMS med "Sjekk mail"