NORD-TRØNDELAG SAU OG GEIT

SØR-TRØNDELAG SAU OG GEIT

v/Kontaktperson Kjell Erik Berntsen

Telf.: 95 73 27 54

E-post: stenlia@loqal.no Rennebu 20.02.2014

 

FAGDEL – FELLES FYLKESÅRSMØTE

Innledning

Våre to fylkeslag vil i år avholde sine årsmøter på felles sted og med felles åpen fagdag. Den aktuelle dato er lørdag 1. mars, på dagtid, i Stjørdal sentrum, på Quality Airport Hotel Værnes.

Begge trøndelagsfylkene har et betydelig sauehold og en rekke reinbeitedistrikter, hvor utnyttelse av store utmarksarealer er av vesentlig betydning. Men det knytter seg en rekke ulike interesser til hvordan disse store og viktige utmarksressursene skal nyttes i framtiden. Det synes nå som vi er i en viktig brytningstid, hvor dagens politiske valg vil kunne legge viktige føringer og medføre veivalg som vil kunne være bindende for lang tid framover. Vi har valgt følgende tittel på fagdelen:

UTMARKA – FRAMTIDIG MATFAT FOR HVEM ?

Den vil bli lagt opp med et fagpanel, hvor deltakerne vil bli stilt ganske fritt i sin tilnærming, og hvor hver enkelt får ca 20 min. til innledning før spørsmål og debatt hvor både panel og møtelyden engasjerer seg. Tema som vil kunne bli tatt opp ligger i området:

 Behovet for økt matproduksjon, matforsyningssikkerhet / matberedskap i et bærekraftig framtidsperspektiv.

 Dagens rovdyrkonflikt og rovdyrpolitikk og tolking av Stortingets rovdyrforlik.

 Politisk bedømming av det å legge en konfliktfylt og todelt målsetting om levedyktige bestander av fredete rovdyr og utstrakt beitebruk til grunn for gjeldende politikk

 Krokandommen og departementets og øvrig forvaltnings oppfølging av denne i skade-erstatningssammenheng som konfliktdempende virkemiddel.

 Arbeidet med, og holdningen til ny erstatningsforskrift knyttet til rovdyrtap for både bufe og reindrift som konfliktdempende virkemiddel.

 Gjennom Rovdyrforliket har dette med begrepene ”prioriterte beiteområder” og ”prioriterte yngleområder for rovdyr” fått forsterket betydning. Hvis en slik begrepsbruk får reell betydning i praksis, vil svært mange gårdsbruk i Norge, tilfeldigvis knyttet opp mot ”prioriterte yngleområder for rovdyr”, som en konsekvens, kunne miste, eller få sterkt forringet store deler av sitt ressurs- og livsgrunnlag. Hvordan stiller man seg til at en slik ”stille ekspropriasjon” over store områder skal kunne skje uten erstatning eller kompensasjon til aktive grunneiere og utmarksbrukere, med i utgangspunktet likeverdige beiterettigheter fra tidenes morgen?

 Hvordan vurderer man landbrukets beitenæringer med vekt på utmarksbruk, samt reindriftsnæringen i et langsiktig miljøperspektiv.

Den faglige delen av vårt felles opplegg vil gå som et åpent annonsert møte. Paneldeltakerne er som følger:

Per Aunet. Tidligere stortingsrepresentant, høgskolelektor i biologi mm.

Terje Bøe. Seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Åsmund Ystad. Sekretær i Aksjonen ny rovdyrpolitikk

Pål Kjorstad. Styremedlem i Norsk Sau og Geit

Arne Braut. Leder av Roviltnemda – Region 6.

 

På vegne av Fylkesstyrene

Kjell Erik Berntsen (ST) og Arvi Wold (NT)