Sør-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit
Felles styremøte 14.10.21
Sted: Nortura Malvik Medlemssenteret
Tilstede: Olav Edvin Heggvold (sør), Knut Wågø (sør), Lillian Toset (sør), Eivind Mjøen (sør), Oddbjørn Kaasa (nord), Arvid Wold (nord), Eline Moksnes (nord), Tone Våg (nord), Tommy Røtting (nord) og Agnete Lien Aunsmo
Frafall: Gunnar Singsaas (sør), Kristoffer Moan (nord)


1/2021 Høring forslag til ny hundelov.
Felles uttalelse fra begge styrer sendes NSG sentralt.
«Forslag til endringer i loven er generelt uryddig framstilt og vanskelig å få oversikt over. Det er flere eksempler på dette, og et eksempel er at det i §14, mangler bokstav b) som det henvises til i § 15. Henvisninger til §§ i annet relevant lovverk, som Naturmangfoldloven og Reindriftsloven burde også vært inntatt i den nye hundeloven. Lovforslaget må gjennomgås og utsendes på ny høring.
For øvrig støttes det som NSG allerede har påpekt i epost av 30.9.21.


Det settes ned et utvalg som arbeider videre med innspill til hundeloven. Arvid Wold og Olav Edvind Heggvold.»


2/2021 Problemer knyttet opp mot bruk av utmarka til beite
a. Rovdyrsituasjonen
Nord og Sør informerte om saker i sitt område og hvordan de jobber med rovdyrproblematikken.
Det blir dialogmøte i Trondheim 27.10 der medlemmer fra begge styra deltar. Mulighet for å delta på møte med Rovdyrviltnemnda først.
Det er bedt om møte med Statsforvalteren i etterkant der begge fylkeslaga vil delta. Vil samarbeide fram mot dette.
Arvid har laga utkast til skriv der SNO sin rolle blir diskutert. Det er ønskelig med tydeligere og bedre rapportering fra SNO samt bedre informasjon og varsling fra SNO om rovdyrsituasjonen gjennom sesongen. Fylkeslaga jobber videre sammen om dette.


b. Økende trafikk av turister herunder toppturer, hyttebygging, sterk trafikk i nasjonalparker og vindmøller
Fører til at beitedyr blir fortrengt fra beiteområder.
Nord og Sør informerte om saker i sitt område.
Viktig å jobbe sammen videre i slike saker og også sammen med reindriftsnæringa.
Holde fokus på rettigheter til beiting i utmark og jobbe for å få Sau og Geit inn som høringsinstans i slike saker.
Gjøre kjent at allemannsretten kun gjelder enkeltpersoner og ikke organisert virksomhet.
Få inn i sentralt lovverk at «eksisterende næring skal hensyntas i forbindelse med etablering av ny næring»

c. Økende problem med laushund. Utvidet båndtvang
Ulik praktisering av utvidet båndtvang fra kommune til kommune, jobbe for å kartlegge dette.
Aktuell problematikk er jakt med laushund.
Se på mulighet for å spesifisere områder for utvidet båndtvang, for eksempel i områder i tilknytning til innmark.


d. Gjerdeproblematikk.
Nord og Sør informerte om lokale saker.
Uklart hvem som har ansvar for gjerding ved salg, leie, nydyrking mm og hvilke virkemidler som kan brukes for å få gjennom at gjerdeplikten blir holdt.
Det er også ønskelig med revisjon av eksisterende gjerdelov.
Lillian forfatter brev til NSG sentralt der problematikken blir beskrevet og ber om hjelp.


e. Gjerding langs jernbanen
Nord og Sør informerte om lokale saker.
-Jernbaneverket er frikjent for gjerdeplikt men har innrømt vedlikeholdsplikt ift eksisterende gjerder. Dette bør utnyttes og informeres om. Viktig å gi beskjed om nødvendig vedlikehold.
-I enkelte områder har grunneiere fått tilbud fra jernbaneverket om at det blir satt opp gjerder mot at grunneier tar på seg vedlikeholdet. Viktig at grunneiere ikke tar på seg et slikt vedlikeholdsansvar.
Begge disse punktene vil det bli informert ut om på hjemmesidene til Sau og Geit.


3/2021 Arbeide med å foreslå personer til styret og nemnder bl a kandidat til landstyret i NSG fra Trøndelag
3 styremedlemmer på valg samt flere til utvalg og nemnder.
Mål om å få inn en person fra Trøndelag i landstyret.
Begge styra tenker ut kandidater og melder tilbake.


4/2021 Tillitsmannsmøter 2021 sammen med vår fadder fra styret i NSG Marte Lang Ree.
Møte med lokallaga, oppfordre laga til å komme med innspill til saker. Forslag;
15.nov - Kveldsmøte Nord, Nortura Steinkjer 16.nov - Dagmøte Sør, Nortura Malvik
Olav Edvin avklarer med Marthe Lange Ree.


5/2021 Organisering av avlsarbeidet i de 2 fylkene, spesielt småraser.
Inntrykket er at værringene fungerer godt men viktig at disse arbeider for alle.
Dårlig informasjon om kåringer i år, jobbe for å få til møte før sesongen neste år.
Forlag ; Ny oppbygging av Avlsutvalget. I tillegg til værringene må en få med noen utenom ringene samt representanter fra smårasene.

6/2021 Eventuelt

Årsmøte.
Forlag om felles årsmøte 26.-27. februar i Trondheim eller Stjørdal

Mædisituasjonen
Oddbjørn informerte.
Informasjon mottatt etter møtet:
MT har prøvetatt i 5 uker, alt som er mottatt svar på så langt er negativt. Alle får svar fra MT. Gjenstår 2 uker med prøvetaking i selgerbesetningene.
Resterende besetninger utover disse blir tatt i november og i januar og fram mot lamming.


Ref : Agnete Lien Aunsmo