Felles uttalelse til jordbruksforhandlingene 2016, fra Sør-Trøndelag Sau og Geit og Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

Prioriteringer i årets jordbruksforhandlinger:

1. Beitetilskuddene

Fylkeslagene er enige om at beitetilskuddene ved årets jordbruksforhandlinger må få et betydelig løft.

a) Tilskudd til sau på utmarksbeite

Med bakgrunn i de fastsatte målsetningene om at selvforsyning av norskprodusert mat, ønsker vi å prioritere beitetilskuddet for sau på utmarksbeite. Dette for å stimulere til økt satsing og bruk av utmarksressurser som vi mener er nødvendig for å oppnå målet om økt produksjon av norsk mat. Næringa skal levere kvalitetsslakt på og av norske utmarksressurser.

b) Tilskudd til sau på innmarksbeite

Tilskuddet til innmarksbeite bør også styrkes, men da ikke på bekostning av arealtilskuddet for dette arealet. Tilskuddet er viktig for å holde landskapet åpent og hindre gjengroing.

2. Omlegging av telledato for produksjonstilskudd

Ved endring av telledato, må konsekvensene av dette utredes grundig. En klar forutsetning er at sauenæringa ikke skal tape tilskudd på omlegginga. Vi vil presisere at telledato for sau på utmarksbeite må være slippdato! For produksjonstilskuddet på sau, ser vi det som positivt at påsettlam blir telt med, da dette vil ha stor betydning ved oppstart og rekruttering. Fortsatt bør det være produksjonsdyrene det gis tilskudd for og ikke lam som er holdt tilbake for slakting. Differensiering av produksjonstilskuddet bør fortsette med høyere sats for de første 100 dyra. Dette for fortsatt beholde de små besetningene som har stor betydning for å ivareta produsentmiljøet innenfor næringa. En bør vurdere å innføre tak for antall sau det skal gis produksjonstilskudd for.

3. Tilskudd til kvalitetsslakt

Omkamp på utbetalingssystemet av lammetilskudd, mener vi ikke bør ha prioritet ved årets jordbruksforhandlinger. En ytterligere dreining av produksjonstilskudd til pristilskudd av kvalitetsslakt må ikke forsterkes i årets forhandlinger. Dette med bakgrunn at vi ønsker å prioritere utmarksbeite og mindre andel av slaktelamma som framfôres på kraftfôr. Prognosene for lammekjøtt viser overdekning i 2016 og det vil derfor ikke være heldig med ytterligere produksjonsdrivende dreining av tilskuddene.

4. Endring i ulltilskuddene

Vi ser det som uheldig om tilskuddet til ull i de dårligste klassene blir tatt bort. Andelen av denne ulla er ikke vesentlig og alle er tjent med at dagens ordning fortsetter.

5. Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Ved framtidige forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler, må landbrukets forhandlere ikke godta endringer og forenklinger av ordninger som fører til tap for næringa. En ordning som kan og bør fjernes er bunnfradraget på kr. 6.000,-.

 

 

Kristine Altin (sign), styreleder Nord-Trøndelag Sau og Geit

Olav Edvin Heggvold (sign), styreleder Sør-Trøndelag Sau og Geit