Innkalling til styremøte i

Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

Telefonmøte mandag 31. oktober klokken 20.00

 

Sakliste:

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Sak 2: Orienteringssaker/referatsaker

* Representantskapsmøte v/Kristine

* Beitesesongen i Meråker v/John Gunnar

* Lokallagsarbeid v/ Tonje

 

Sak 3: Søknad om dispensasjoner for kåringsdommere.

 

Sak 4: Søknad om økt dagsats for kåringsdommere.

 

Sak 5: Deltagelse Fagråd besøkssenter rovdyr, Namsskogan

 

Sak 6: Tilbakemelding på brev fra fylkesmannen. Tidlig nedsanking i prioritert yngleområdet for jerv.

 

Sak 7: Revidering av Forvaltningsplanen for store rovvilt i region 6.

 

Sak 8: Tillitsvalgsmøte

 

Eventuelt

 

Gi beskjed hvis du ikke har mulighet til å delta på møtet!

 

 

Velkommen!

 

Mvh Kristine Altin

 

 

 

 

Saksfremlegg:

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Forslag til vedtak: Godkjent

 

 

Sak 2: Orienteringssaker/referatsaker

* Representantskapsmøte v/Kristin2

 

* Beitesesongen i Meråker v/ John Gunnar

 

* Lokallagsarbeid v/Tonje

 

 

Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering.

 

Sak 3: Søknad om dispensasjoner for kåringsdommere.

 

I de reviderte «Regler for kåring av værlam» for 2016, har det blitt satt en aldersbegrensning oppad til 67 år. Værringene har anledning til å søke fylkeslaget om dispensasjon fra denne regelen.

 

Utdrag fra e-post datert 14. sept.

 

Til Nord Trøndelag Sau og Geit.

/ Kristine Altin.

 

Fra Namdal Værring.

/ Stefan Skulstad.

 

 

Namdal væring Søker om dispens for å bruke Kjell Tore Nagelhus som kårings dommer , selv om han har passert alders grensen satt av NSG.

Dette fordi at det er vanskelig å rekruttere nye dommere, og vi ønsker å bruke våre nye dommer sammen med en erfaren dommer.

 

Hilsen Namdal Verring

/ Stefan Skulstad

 

Forslag til vedtak: Søknaden innvilges på det grunnlag som legges frem i søknaden.

 

 

Sak 4: Søknad om økt dagsats for kåringsdommere.

 

Dagens satser er på 600 for halv dag og 800 for hel dag.

Væholdet ber om at disse blir justert opp til 800 for halv dag og 1200 for hel dag. Dette for å komme likt med resten av landet.

 

Utdrag fra kåringsreglene:

«Det skal gå fram av kåringsbeviset hvilken kåringsdommer som har dømt dyret. Hvis to kåringsdommere går sammen om å dømme et dyr, skal en av dem være «hoveddommer» og stå ansvarlig for dømmingen.

Dommeren godtgjøres for jobben av fylkeslaget i NSG, i samsvar med fylkets fastsatte satser.»

 

Forslag til vedtak: Dagens satser for kåringsdommere justeres opp til 800 og 1200 for hel dag, jmf.

resten av landet.

 

 

Sak 5: Deltagelse Fagråd besøkssenter rovdyr, Namsskogan

 

Henviser til mottatt e-post:

«SV: Fagråd besøkssenter rovdyr, Namsskogan

kristine altin

 

Svar

fr 30.09, 21:22

Cathrine Enoksen (cathrine@rovdyrsenter.no)

Hei.

 

Takk for e-post og forespørsel.

Jeg vil ta dette opp med fylkesstyret ved neste møte, og deretter gi tilbakemelding.

 

Mvh Kristine Altin

NTSG

 

Fra: Cathrine Enoksen <cathrine@rovdyrsenter.no> Sendt: 9. september 2016 14:35 Til: k_altin@hotmail.com Emne: Fagråd besøkssenter rovdyr, Namsskogan

 

Hei!

Besøkssenter rovdyr ønsker å sette sammen et fagråd for videre utvikling av senteret. I dette fagrådet håper vi å kunne ha med en representant fra beitenæringa. Vi ønsker å nå ut til flest mulig og at vi på sikt skal bli en ressurs og et knutepunkt når det gjelder rovdyr. Derfor trenger vi et bredt fagråd som speiler næring, forvaltning og andre berørte parter og som kan gi oss gode innspill og tilbakemeldinger.

 

Sånn praktisk ser vi for oss et til to møter i året, på dagtid. Vi dekker reiseutgifter. Møtested vil være der det er mest hensiktsmessig stedet for medlemmene i fagrådet.

 

Håper dette kan være av interesse for dere og være med på.

 

Bare ta kontakt for mer nformasjon.

 

Vennlig hilsen

 

Cathrine Enoksen | Naturveileder Besøkssenter Rovdyr, Namsskogan Tel: +47 980 52 140 | www.rovdyrsenter.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak

 

 

Sak 6: Tilbakemelding på brev fra fylkesmannen. Tidlig nedsanking i prioritert yngleområdet for jerv.

 

 

 

 

Sak 7: Revidering av Forvaltningsplanen for store rovvilt i region 6.