Styremøte 08.01.18 på Nortura, Steinkjer.

 

Tilstede: Jørn Ove Heggland, John Gunnar Stormo, Ketil Løvseth, Arvid Wold, Mette Løvli og Bjørn Wæhre.

1 – 2018      Innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

2 – 2018      Årsmøte 2018.

Årsmøte holdes 17 og 18 februar i Stjørdalsområdet.

Tema ønsket i fagmøtet.

Markedsituasjon og alternativer for elektronisk overvåkning.

Organisasjonssaken og hvordan dette skal bli i framtida (et eller to lag i Trøndelag).

Årsmelding og regnskap ordnes slik at det er klart og ferdig trykt til årsmøtet.

3 – 2018      Høringsframlegg NSG sine lover.

Arvid og Ketil har gått gjennom høringsnotatet.

Har følgende merkander:

Presisering at fykes og lokallag skal registreres som lag og forening i Brønnøysundregistrerne.

Alle medlemmer som har dyr skal være hovedmedlem.

Ledern eller en annen fra fylkesstyret kan representere lagt i representantskapet.

For at det skal kunne stiftes et lokallag bør det være minimum 10 aktive medlemmer og eventuelt dispensasjon fra dette gjøres av fylkeslaget.

Kan stilles spørsmålstegn med om det er nødvendig med revisor i små lag f.eks lag som har en kapital på under 25000.

 

Arvid og Ketil formulerer et høringsnotat til NSG. 

4 – 2018      Valg i NSG.

Vi har ingen forslag til utskiftinger i styret, men det bør være aktive småfebrukere som sitter i styret.

5 – 2018      Brev fra Verdal sau og geit.

Yngleregistrering av jerv og det er avsatt lite midler og dermed er det troligvis mer jerv enn det som tallene viser. Viktig at det brukes midler på den tida det er lettes å kartlegge – altså på vinteren når det er gode sporforhold.

Å få riktige bestandsmål er viktig for alle parter. Rovviltnemda formulerer et svar på dette.

Midler til organisert beitebruk prioriteres feil i følge Verdal s&g. Næringa er selv tidligere vært med å prioritere bruk av midler til organisert beitebruk som f.eks sperregjerder. Fordeling av midler skjedde i møter med fylkesmannen. Det er grunn til å påpeke overfor fylkesmannen at næringa skal være med i prioriteringen av ulike tiltak. Tas opp med sør-trøndelag da det nå er felles fylkesmann for videre å gjøre en henvendelse til fylkesmann.

6 – 2018      Eventuelt.

Budsjett ordnes av John Gunnar ordner det før årsmøtet.

Budsjettet tilpasses handlingsplan.

 

 

08.01.18

BW