Styremøte 09.04.18 på Nortura, Steinkjer.

Tilstede: Arvid Wold, Jørn Ove Heggland, Ketil Løvseth, Mette Løvli og Bjørn Wæhre.

21 – 2018    Godkjenning av inkalling og sakliste.

Ingen merkander til innkalling, men noen små endringer på sakliste.

22 – 2018    Godkjennng av referat fra forrige møte

Referat fra møtet godkjent.

23 – 2018    Møte i arbeidsutvalget Nord pg Sør

Skal ha møte den 17.04 og sakliste ble gjennomgått og viktig at vi prøver å representere hverandre for å spare ressurser når vi blir invitert til ulike møter.

24 – 2018    Brev fra Verdal sau og geit.

Verdal sau og geit har sendt brev til utmarksrådet i NSG angående uttak av jerv og gjelder registering av jervspor og eventuelle hi. Det menes at det er for lite midler til registreringene og dermed blir det en klar underregistrering.

Etter signaler fra utmarksrådet vil de ta det videre i NSG.

25 – 2018    Fordelingsmøte radiobjeller hos fylkesmann.

Ketil Løvseth møter på dette møtet den 10.04.

26 – 2018    Brev om at Olav Tiller trekker seg fra valgkomiteen i NSG.

Olav Tiller var tilstede og orienterte om situasjonen og vi tar det til etterretning.

27 – 2018    Situasjonen i gjeterhundlaget.

Leder i gjeterhundlaget Olav Tiller deltok under denne saken.

Det er uro i gjeterhundlaget og de er usikre hvordan en skal drive videre.

Det er viktig at laget finner fram sine vedtekter og eventuelt fremmer vedtektsendringer til neste årsmøte.

For at kommunikasjon med medlemmene bør det sørges for at alle har oppdaterte e-postlister.

Oddbjørn Kaasa oppnevnes som styret sin representant i gjeterhundlaget sitt styre. Viktig at representanten bruker styret i NTSG som støttespillere om det oppstår utfordringer.

28 – 2018    Møte med radiobjellelaget.

Det oppfattes slik at radiobjellelaget får midler fra fylkesmannen slik som tidligere år.

Radiobjellelaget er et eget lag og NTSG har ingen myndighet overfor laget. Men de fleste medlemmer i radiobjellelaget er også medlemmer i NTSG.

29 – 2018    Tillitsvalgtmøte.

Det tas sikte på et møte i starten av juni og da som et sosialt arrangement med faglig innslag på et sted der det er mulig å grille og ha en fin dag.

30 – 2018    Eventuelt.

Grillaksjon skal være den 02.juni, men så langt er det ikke så mange lag som her meldt seg.

Mette har vært på årsmøte i Bondelaget og fått med seg at det er viktig at vi tar vare på matjorda.  

 

Etter styremøtet ble det holdt møte med radiobjellelaget.

 

09.04.18

BW