Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

Tid og sted: 27.10.14, Nortura Steinkjer

Tilstede: Kristine Altin, Anne Haneborg, Mette Løvli, Arvid Wold, Ketil Løvseth, Tonje Svee og Stig-Runar Størdal

 

 

Sak 1: godkjenning av innkalling og sakliste

 

Vedtak:

Godkjent

 

Sak 2: Referatsaker/Orienteringssaker

* Orientering om Bondelagets møte om rovdyr på Snåsa

o Greit møte, Bondelaget ønsket info

o Savnet at NSG hadde blitt involvert på forhånd. Dette meddeles Bondelaget

 

* Representantskapsmøtet

o Kristine deltok

o Positivt at ull har blitt mer lønnsomt for Norilia

o Innlegg om geit

o Lagslovene skal revideres i 2015

o Praksis rundt gjeterhundprøver

o Nytt medlemssystem. Testes i 3 fylker.

o Beitesesongen 2014 jevnt over bra. Holdningskampanje hund – sau i samarbeid med NKK, NJFF og DNT.

o Gjeterhundrådet vurderer å teste for CEA og TNS

o Erstatningssaken. Hvordan griper vi an dette? Tas opp på ledermøtet.

 

Vedtak:

Saken tatt til orientering

 

Sak 3: Orientering fra fylkesmannens landbruksavdeling

* Tas på ledermøtet

 

Sak 4: Ledermøte

* Plan for møtet gjennomgått

o Info fra Fylkesmannen

o Info fra styret

o Runde blant lokalaga. Orienteringsskriv ment for lokallaga gjennomgått. Viktig at lokallaga holder årsmøte og sender inn "skjema" til fylkeslaget.

o Beiteseminaret. Kristine og Arvid deltar som NTSG sine representanter.

o Tema på årsmøtet

 

Sak 5: Årsmøtet 2014 (i 2015)

 

Vedtak:

* Sted: Finnsås kurs- og konferansesenter

* Styremøte fredag 27.2, kl.1900

* Årsmøte lørdag 28.2 og søndag 1.3

* Mette organiserer underholdning

 

* Forslag til TEMA: Innspill ønskes fra ledermøtet, men følgende ble luftet på styremøtet:

o "Kaffegrupper"

o Effekten av Krokandommen

o Hva vil vi framover som organisasjon?

o Utvalgsorganisering

* Avl

* Gjeterhund

* Hva menes lokalt?

 

* Annet

o Stig-Runar hører om instruksen for valgkomiteen finnes hos Nortura

o Oversikt over hvem som er på valg

o Årsmelding. Trykkes hefte. Sekretær redigerer.

o Kristine skriver årsmelding

o Valgkomiteens arbeid ferdig til årsmøtepapirene skal sendes ut.

 

 

Sak 6: SNO - krav til rovviltkontakters rapportering.

* Forslag til brev fra Arvid Wold diskutert.

 

Vedtak:

* Færre punkter

* Få med NSG sentralt

* Positive til at Nord-Trøndelag er forsøksfylke

* Brevet sendes styret for gjennomgang

 

Sak 7: Valg til NSG sitt hovedstyre

 

Vedtak

* Alle er på valg. NTSG går inn for gjenvalg på leder, mener hun gjør en god jobb! Tonje hører med Morten om vervet som første vara til styret.

 

Eventuelt.

 

Utsendinger til fylkesårsmøtet. Informasjon blir lagt på hjemmesiden.

 

Møtet slutt 18.00