Styremøte 04.04.17 på Nortura, Steinkjer.

 

Tilstede: Ketil Løvseth, Arvid Wold, Paula Bjartan, Mette Løvli, Jørn Ove Heggland og Bjørn Wæhre.

1 – 2017 Innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

2 – 2017 SMS-varsling til medlemmer.

NSG jobber med et system der det vil bli mulighet for å benytte når det kommer i drift. Det er nok en rimelig stor jobb å gjøre før alle ligger med oppdaterte mobilnr i systemet til NSG.

3 – 2017 Landsmøtet i NSG.

Arvid refererte fra landsmøtet og jordbruksmeldinga og klimautfordringene var en stor sak. Regnskapet hadde et pent overskudd, men budsjettet ble vedtatt med et underskudd på ca 300000.-. Landsmøtet skal nå holdes hvert år, men de nye vedtektene ble ikke formelt vedtatt denne gangen.

4 – 2017 Referat fra rovviltutvalget.

Kan se ut som myndighetene ønsker mindre rovdyrsoner og dette vil nok være utfordrende dersom det skal være beitesoner innimellom.

5 – 2017 Facebookgruppe NTSG.

Dette skal være en lukket gruppe for medlemmer i NTSG, ble opprettet i sin tid av leder i laget. Ingen i styret i dag er administrator for denne gruppen. Hvordan skal denne sida fungere videre etter som ingen andre i styret har ansvar. Har vi behov for denne sida? Dette er ingen NTSG sak så vi ber om at det endres navn slik at det ikke forveksles med NTSG. Et annet alternativ er at administrasjon av gruppa blir lagt til webansvarlig i NTSG.

6 – 2017 Oppfølging av lokallag og struktur på lokallag.

Vedtektene sier at lokallag som ikke drives kan settes under administrasjon dersom det ikke er aktiviteter. Vi sender en påminning om dette til alle lokallag og vurdere å innkalle til årsmøte i noen lokallag der det er lite aktivitet eller ikke har vært årsmøte på mange år.

7 – 2017 Samarbeid med STSG/NTSG.

Planer om møte i gruppa straks over påske og så langt er det ikke lagt noen planer.

8 – 2017 Orienteringer.

Det har vært avholdt fordelingsmøte angående organisert beitebruk og vi stiller oss spørsmålstegn med om dette var i henhold til intensjonen med ordningen. Både bondelag og bonde og småbrukerlaget var innkalt, men ikke utsendt noen sakspapirer. Dette førte til at det ble en uklar saksbehandling som vi vil følge opp med fylkesmannen.

Seniortreff er planlagt på Stiklestad i mai/juni og arrangementskomiteen ber om støtte til porto for invitasjon og vi aksepterer å støtte de med portokostnader.

Så langt er det 22 nye medlemmer i 2017.

 

04.04.17

 

BW