Styremøte på Skihytta Henningfjellet onsdag 27.06.18.

 

Tilstede: Mette Løvli, John Gunnar Stormo, Arvid Wold, Ketil Løvseth og Bjørn Wæhre.

Forfall: Jørn Ove Heggland.

31 – 2018 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

32 – 2018 N-T sau og geit på Facebook – regler.

NTSG har i dag en facbookprofil og det er en diskusjon om hvordan en skal praktisere dette.

Kravet er at det er kun medlemmer i NSG som skal kunne være der og andre som er sterkt knytta til næringa.

Referater og saksdokumenter legges på hjemmesida, men facebook brukes som mer daglig informasjon.

33 – 2018 Referat fra møtet i arbeidsutvalget (NTSG og STSG).

Referatet tatt til orientering og det skal være nytt møte i arbeidsutvalget på fredag 29.06.18. Dette er hovedsaklig på grunn av den uro som er i hovedorganisasjon.

34 – 2018 Ekstraordinært i representantskapsmøtet i NSG.

Arvid er varaordfører og orienterte om det som hadde skjedd i forhold til valget og det etterspillet som er blitt. Ketil eller Jørn Ove møter om noen av de ikke kan så vil vi spørre Oddbjørn Kaasa som også deltok på årsmøtet. Viktig at noen møter på dette møtet.

Olav Tiller orienterte litt om valgkomiteen og dens arbeid og hvordan de ser på dette.

35 – 2018 Grillaksjon 2018.

Det er pr i dag grillet på to plasser som er Rema Verdal og Namsos den 16.juni. Det skal grilles på fire Remabutikker den 28.06. Coop har ikke tatt inn varer og derfor ble det ikke grillet på coopbitikkene.

36 – 2018 Svarbrev fra NSG om Norgesserie gjeterhund.

Har fått svar på brevet, men det har gått rimelig lang tid og spørsmålet er om vi aksepterer dette. Vil bli diskutert på arbeidsutvalget på fredag.

37 – 2018 Søknad fra Selbu sau og geit om overgang til NTSG.

Dette er ingen styresak, men må sjekkes mer om det formelle rundt dette. Vi ser det pr i dag som at det må opp på årsmøtet i begge lag.

 

27.06.18                                                                                

BW