Referat fra styremøte i

Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

Telefonmøte mandag 31. oktober klokken 20.00

 

Tilstede: Kristine Altin, Mette Løvli, Oddbjørn Kaasa og Stig-Runar Størdal

Sakliste:

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent. Innkallingsinfo kan med fordel distribueres tidligere.

 

Sak 2: Orienteringssaker/referatsaker

* Representantskapsmøte v/Kristine

* Beitesesongen i Meråker v/John Gunnar

* Lokallagsarbeid v/ Tonje

 

* Kristine orienterte om møte i representantskapet. Det vises ellers til referat fra representantskapsmøtet.

* Oddbjørn Kaasa orienterte om beitesesongene/rovviltsituasjonen i Meråker. Tidlige angrep fra bjørn. Også ulveskader utover sesongen og jerv sist i sesongen. En del søkte om og fikk midler til tidlig nedsanking. Totalt ca 500 dyr tapt (10%), 120 dyr dokumentert. Viktig at fylkeslaget følger opp og blir informert.

* Lokallagsarbeid gikk ut da Tonje ikke var tilstede.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning

 

Sak 3: Søknad om dispensasjoner for kåringsdommere.

Namdal værring søker om dispensasjon fra aldersgrensa på 67 år, slik at Kjell Tore Nagelhus kan være kåringsdommer.

Vedtak

Kjell Tore Nagelhus gis dispensasjon fra aldersgrensa, slik at han kan være kåringsdommer i 2016. Fylkesstyret ønsker slike dispensasjonssøknader tidligere for framtidige sesonger.

 

Sak 4: Søknad om økt dagsats for kåringsdommere.

Ønske om at satsenes for kåringsdommere går opp til 800,- for en halv dag og 1200,- for en hel dag. Reise dekkes i tillegg etter statens satser

Vedtak:

Satsene for kåringsdommere blir 800,- for en halv dag og 1200,- for en hel dag. Reise etter statens satser.

 

Sak 5: Deltagelse fagråd besøkssenter rovdyr, Namsskogan

Ønske om deltakelse fra beitenæringa. Stipulert til 2 møter i året.

Vedtak:

Rovviltutvalget bes stille med en representant.

 

Sak 6: Tilbakemelding på brev fra fylkesmannen. Tidlig nedsanking i prioritert yngleområdet for jerv.

Brev fra Frol Sau og Geit vedlagt saken.

Fylkesstyret takker Frol Sau og Geit for initiativet.

 

Enighet om at det er viktig at Sau og Geit er med og har "en hånd på rattet" i saker angående midler til tidlig nedsanking (FKT-midler). Dette for å få en rettferdig fordeling, og en effektiv bruk på disse midlene.

Vedtak

Fylkesstyret vil jobbe videre med problemstillingen. Leder gis mandat til å utnevne ei gruppe til å se nærmere på saken.

 

Sak 7: Revidering av Forvaltningsplanen for rovvilt i region 6.

Rovviltnemnda deltok på innspillsmøte med Fylkesmannen, i oktober.

Vedtak:

Styret støtter forslag fra rovviltnemnda.

 

Sak 8: Tillitsvalgtsmøte

Vedtak:

Mandag 14. november, kl. 1930. Styremøte kl. 1500. Fårikål ønskes til servering. Tema er fylkessammenslåing, veterinære forhold til endret fylkesgrense. Andre aktuelle saker. Gjeterhundlaget og valgnemnda bes stille for å orientere om sitt arbeid

 

Sak 9: Eventuelt

Spørsmål ang felles årsmøte med Sør-Trøndelag.

Vedtak:

Saken diskuteres på tillitsvalgtsmøte den 14/11.

 

Oddbjørn Kaasa orienterte om Agrisjå 2017.

 

Vedtak:

Saken tas opp videre fram mot høsten 2017.

 

 

Stig-Runar Størdal

refererent