Telefonmøte på skype

På tråden: Oddbjørn Kaasa, Elise V Moksnes, Tone Våg, Kristoffer Moan, John Gunnar Stormo, Arvid Wold og Bjørn Wæhre.

 

 

11 – 20       Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

 

12 - 20        Årsmøte i NTSG.

 • Pålagte oppgaver fra Årsmøte 2019.

Saken fra avlsutvalget er oversendt til landsrådet direkte fra avlsutvalget.

Virkemidler for bekjempelse av mædie sender skriv til NSG, er sendt.

NM-sauklipping under Agrisjå er varslet ST om at det er problematisk å stille med folk på dette og vil derfor ikke delta på dette arrangementet.

Oppgaver fra årsmøte er utført.

          

13 – 20       Årsmøte i NSG.

 • Oddbjørn og Tone deltok på årsmøtet i NSG og refererte kort og var generelt et positivt årsmøte. Marked var fokus selv om det er vanskelig å gjøre noe annet enn å samarbeide med aktuelle partnere.
 • Kristoffer kommenterte at han syntes NSG er passiv i forhold til rovdyrspørsmålet.
 • Viktig at NSG sørger for at det blir mulig å drive småfehold over hele landet.
 • Viktig at vi blir flinkere til å melde saker til NSG og spesielt i forhold til rovdyr for å få de mer aktive.

 

14 – 20       Økonomisk situasjon NTSG.

Etter et år med et altfor stort underskudd er det viktig at vi har fokus på kostnader gjennom hele året.

Vedtak: Det benyttes telefonmøter, og at det ikke i utgangspunktet hentes ut godtgjøring for disse. Vi vurdere på slutten av året, om det er rom til å betale en godtgjørelse for telefonmøter.

Dette vil redusere utgifter til både godtgjøring og kjøring, som er de største utgiftspostene.

Målet må være at vi på sikt greier å drifte NTSG i balanse.

Sammen med regnskapsfører vil en vurdere å binde en del av kapitalen for å få en høyere rente – dette tar vi stilling til ved et senere møte når vi har noe mer konkret fra bankene.

 

15 – 20       Møteplan 2020.

 • Hyppighet styremøter.

Vedtak: Det holdes styremøte hver måned.

Referatet må inneholde klare vedtak.

Referater er ferskvare, skal være deltagere i hende neste dag. Når referatet er godkjent legges det på nett. Referatet er godkjent dersom ingen har innvendinger i løpet av 3 dager etter at det er sendt til deltakerne.

Handlingsplanen justeres da det er noen ting som må utgå pga koronasitusjonen. Vi oppfordrer medlemmene og eller tillitsvalgte til å legge ut på nett eller lignende for å skape reklame for lammekjøtt.

 

16 – 20       Mædi i Nord-Trøndelag.

 • Ble holdt møte på skype den 24.03 med MT og ble avklart en del, men fortsatt mange ting som ikke er avklart når en ser framover til høsten.
 • Vedtak: Styre holder kontakt med mattilsynet og sender regelmessig informasjon fra mailsystemet på «Min side» slik at det sendes til alle medlemmene som har mailadresse. Lokallaga må være aktive for å oppdatere mailadressene til medlemmene.

 

17 – 20       Tildelingsmøte Radiobjeller 2020.

 • Møtet holdes i uke 16
 • Hvem skal prioriteres da det trolig er for lite bjeller i forhold til ønsket?
 • Vedtak: Alle som ønsker bør få noen bjeller, men ellers må de som har store rovdyrtap prioriteres. Dette må samordnes med de som har fått midler til radiobjeller direkte fra FM.

Dersom det finnes områder med uforklarlige tap, skal det prioriteres.

Oddbjørn Kaasa stiller fra NTSG på tildelingsmøtet.

 

18 – 20       Tildelingsmøte organisertbeitebruk.

 • Dette er det nå kommunene som disponerer. Det er viktig at lokallaga engasjerer seg, slik at det søkes om midler til kommunene. I noen områder kan det se ut som det er for lite midler i forhold til søknadene.
 • Vedtak: Vi henvender oss til FM for å spørre om det er flere som søker og dermed blir større kamp om midlene?

 

19 – 20       Status AU med Sør-Trøndelag.

 • Status er at arbeidsutvalget nå består av to fra hvert fylkeslag.
 • Intensjonsavtale foreligger egentlig ikke, men en form for samarbeidsavtale som egentlig ligger i rapporten fra AU.
 • Vedtak: Ved neste møte i AU, må det diskuteres om det er mulig å få på plass en intensjonsavtale mellom fylkeslaga i Trøndelag.

Styret lager et forslag til intensjonsavtale.

Oddbjørn Kaasa og Arvid Wold er NT sine representanter i AU. Det er viktig at Arvid er med fordi han har vært med i utvalget fra starten og dermed har vi kontinuitet.

 

20 – 20       Rovdyrutvalget.

 • Vi må sørge for at vi dekker hele fylket.
  • Vedtak: John Gunnar Stormo er styret sin representant i utvalget. Vi sjekker opp mandatet til utvalget og setter det opp på neste møte og vurderer om det er behov for endringer av mandatet.

 

21 – 20       Gjeterhundarbeid.

 • Det er for tiden ingen mulighet for fellessamlinger, prøver eller lignende, det er det forbud mot pga coronasituasjonen.
 • Vedtak: Kontaktperson fra styret er Oddbjørn Kaasa. Samarbeid med ST-gjeterhundlag, bør tas inn i AU.

 

22 – 20       Informasjon.

 • Det viser seg at informasjon er høyt etterspurt i organisasjonen.
 • Vedtak: Informasjon skal ha høy prioritet.

Ved bruk av Mail, FB og Hjemmeside NSG.

Elise V Moksnes er ansvarlig for å legge ting ut på nettsida.

 

23 – 20       Arbeidsfordeling i styret.

 • Oddbjørn Kaasa er generell kontaktperson med spesielt ansvar for media, mattilsyn, gjeterhundarbeidet og AU.
 • John Gunnar Stormo er medlem av rovdyrutvalget.
 • Elise V Moksnes er ansvarlig for info og nettsida, FB mm.
 • Kristoffer Moan har ansvar for det som har med marked og markedsføring å gjøre.
 • Arvid Wold er medlem av AU.

 

24 – 20       Coronasituasjonen.

 • Innvirkning og utfordring på næringa – alt av fysiske møter er satt på vent.
 • Mangel på innleid mannskap fra utlandet – ser ut som dette er en liten utfordring
 • Utfordring ved sykdom – her må det tenkes beredskap – beskrive rutiner i fjøset og spesielt under lamming.
 • KSL skal ha en beredskapsplan og viktig at alle ser på dette og konkretiserer dette – tenke litt over rutiner slik at det kan være mulig for andre å bistå i lamminga.
 • Vedtak: Det lages info til medlemmene om dette som legges på nett så raskt som mulig.

 

25 – 20       Eventuelt.

 • Rovdyrengasjementet må bli større i kommunene og dette må vi ha fokus på og dette diskuteres på et senere møte.
 • Vi har de siste dagene mottatt den triste beskjeden om at to av våre største veteraner har gått bort, Kristian Søvik og Arne Lund. Begge hadde æresmedlemskap i NSG

Leder får ansvar for at det sendes en oppmerksomhet.

 

Saksvik 27.03.20

BW