Styremøte på Teams

 

På tråden: Oddbjørn Kaasa, Arvid Wold, Kristoffer Moan, Elise V Moksnes, John Gunnar Stormo og Bjørn Wæhre

 

44 – 2002    Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

 

45 – 2020    Referatsaker.

 • Rep. møte Norsk sau og geit.
  • Prioriteringer i NSG med blant anna markedsrådet.
  • Hundeskader var egen sak i møtet og er noe en prøve å få mer oversikt over.
 • NM gjeterhund - brev til gjeterhundnemda.
  • Utfordringer under NM og særlig i finalen – diskvalifisering på grunn av dårlig dyrevelferd. Klaget og fikk medhold og fikk starte på nytt senere. Var flere slike episoder der det skulle vært disk.
  • Mange har reagert og sendt brev eller eposter til gjeterhundnemda og NSG.
  • Kristoffer sendte i utgangspunktet et privat brev til nemda der det ble oppfattet at styret i NTSG stod bak. Men styret stiller seg bak brevet og blir en uttalelse fra NTSG.

 

46 – 2020    Økonomisk situasjon NTSG.

 • Status – brukt lite penger så langt, men det meste er jo møtegodtgjørelser og det kommer stort sett mot slutten av året.
 • Godtgjørelse telefonmøter – (daggodtgjørelse er vedtatt av årsmøtet til kr 800 under 6 timer).
  • Under 2 timer kr 450.-
  • Over 2 timer kr 600.-

 

Vedtatt at vi følger disse satsene dette året, men at godtgjørelse for telefonmøter tas opp på neste årsmøte.

.

47 – 2020    AU med Sør-Trøndelag.

 • Referat fra AU-møte gjennomgått og viser for øvrig til referatet fra møtet den 20.10.20.

 

48 - 2020  Radiobjeller 2020

 • Referat fra møte med Telespor og Radiobjellelaget 14.10.2020.
  • Ble pekt på at de fleste av de nye bjellene ikke fungerer samt at det også er utfordringer med de litt eldre bjellene.
  • Lovt å oppdatere bjellene og de skal også testes på rein og villsau i vinter og en håper å komme fram til noe som er bedre.
  • Kostandene med de som ikke har fungert blir refundert.
 • Årsmøte Radiobjellelaget 04.11.2020
  • Maks 30 personer kan delta på grunn av koronatiltak.

 

49 – 2020    Telefonrunde til alle lokallag.

 • Gjennomgang av spørsmål.
 • Ref. fra de som har gjennomført deler av spørrerunden.
  • Elise har ringt de ho fikk ansvar for og stort sett er det positivt at vi tar kontakt.
  • Lagsarbeidet fungerer slik passe og relativt stabilt medlemstall.
  • Har også fått noen tilbakemeldinger som vi skal ta videre – oppsummering når alle er ferdig.
 • Telefonrunden gjøres ferdig i løpet av helst en uke, men ale skal være ferdig til den 10.november.

 

50 – 2020    Mædi.

 • Ny forskrift klar – ligger på heimesida og er utsendt på mail.
 • Referer fra sentrale møter om Mædi.
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i forskriften og følge den.
 • Vi må være klare på at målet er å fjerne mædi og at vi skal ha normalsituasjon kanskje allerede neste år i alle fall for store deler av området.

 

51 – 2020    Rovdyr 2020.

 • Ref. fra dialogmøte med FM 26.10.2020.
  • Binner utenfor prioriterte rovdyrområder er en vanskelig sak. Binner beveger seg mellom rovdyrprioriterte områder og beiteprioriterte områder.
  • Vi må prøve å skaffe politiske kanaler å kjøre dette gjennom for eventuelt å endre forvaltningen.
  • Prioriteringer av FKT-midler er etter vår oppfatning i en positiv utvikling

 

52 – 2020    Eventuelt.

Ingen aktuelle saker.

 

Malvik 29.10.20