REFERAT STYREMØTE NORD-TRØNDELAG SAU OG GEIT.

3.juni 2014 Nortura Steinkjer

 

Tilstede: Kristine Altin, Ketil Løvseth, Anne Haneborg, Tonje Svee, Mette løvli

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent. Ved fremtidige frafall, må vedkommende selv kontakte vara.

Sak 2: Referatsaker

-PR-møte Bondelaget.

Dialog mellom Ketil og Kristine i forkant av møtet. Felles plattform for rovdyrpolitikk.

Kristine møtte fra NTSG. Refererte fra møtet.

-Dialogmøte med rovviltnemda 22.mai på Røros.

Kristine refererte fra møtet. Innlegget fra NTSG ble også sendt til nemda som brev.

-Møte i Roviltnemda 23.mai på Røros

Kristine var til stede som observatør.

Referete fra møtet.

Neste møtet i nemda i Lierne siste del av august.

Sak 3: Tillittsvalgsmøtet

Mangler organisasjonslogo på invitasjonen.

Lisbeth Rannem holder innlegg om jorbruksforhandlingene.

Ståle Lyng om nytt fra Radiobjellelaget

Styret legger frem omorganisering fra BA til SA

Refere skadefellingstall

Informasjon om hjemmeside

Møteinnkallingene legges ut.

Viktig å få inn mailadresse til lokallagslederne.

Spørsmål til fylkesstyret.

Sak 4: Rovdyrfondet

Blir utsatt til neste møtet, da Arvid ikke kunne møte.

Sak 5: Agrisjå 2014

Tilbudt å delta med standplass på 3*3 meter. Velger å ikke delta med stand.

Har sendt mail til NT Gjeterhundlag om oppvisning i bruk av gjeterhund.

Dette skal gå i orden. Prøver å få dit noen sauer til utstilling og en banner med NSG.

Anne snakker med Peder K. Om utstilling av sau på Agrisjå.

Sak 6: Rovviltutvalget

Utvalgets rolle og funksjon i forhold til Felles plattform for rovdyrpolitikk i NT.

Utvalget må få flere oppgaver og innrapporteringer av saker. Lokallagene oppfordres til å

henvende seg til fylkesstyret, med saker der laget eller medlemmer trenger støtte.

 

Styret har vedtatt at Ketil er fylkesstyret sin representant inn i Felles plattform for

rovdyrpolitikk. Men alle de tre medlemmene i utvalget kan stille på møtene.

Sak 7: Hjemmesiden

Mangler litt informasjon. Mette informerte.

Mangler kontaktpersoner og informasjon nederst på hjemmesiden. Mailadresse til web-

ansvarlig og leder legges inn, samt organisasjonsnr.

Sak 8: Regning til ring 222

Regning etter blodprøvetaking for nye ringmedlemmer på 5000 kr, fra Mattilsynet

Styret i ring 222 mener det blir feil at dette skal dekkes av ringkassen.

 

Etter kontakt med Mattilsynet ved Elisabeth Schei Berg, stiller styret i NTSG spørsmål om

dette kan være en faktura fra labratoriet, da vi får beskjed om at mattilsynet ikke sender

regning på slik prøvetaking.

 

Styret ønsker mer informasjon ang saken før de kommer med uttalelse.

Kristine sender svarmail til Leder i ring 222.

 

møtet slutt.

 

 

Tonje Svee