Styremøte på Nortura, Steinkjer den 07.april kl 16.00.

Tilstede: Kristine Altin, Kjetil Løvseth, Arvid Wold, Tonje Svee og Bjørn Wæhre.

 

09 – 2016 Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Ingen merknader.

 

10 – 2016 Referat og orienteringssaker.

 

* Møte angående tildeling av midler til investeringer i organisert beitebruk der Arvid og Kjetil møtte.. Litt uklarheter angående midler som går til investeringer i radiobjeller. Dette vil på sikt bli både telespor sine bjeller og satelittbaserte bjeller. Noen søknader var for dårlig dokumentert. Viktig at slike midler fortsetter og det bør det presses på gjennom faglaga da det har vært en tendens til at det blir mindre midler.

* Referat fra styremøte 13.feb. v/Tonje.

* Representantskapsmøte 16.-17. mars der Kristine deltok. Styreleder var innom slaktesessongen 2015, samt slakting av store lam som ser ut til å bli en markedsmessig utfordring. Kraftfor til sau er også tema. Kontingent ble vedtatt økt med 100 kr pr hovedmedlem. Litt for mange har mindre enn 50 sau og dermed betaler mindre kontingent enn de egentlig skulle. Frekvensen for årsmøte var også luftet da det eventuelt må endres i vedtektene på årsmøtet 2017. Jordbruksforhandlingene var også tema og alle gikk for at det bør settes fokus på beitetilskudd.

* Orientering, sau på Mære vgs. Lite har skjedd så langt, men det jobbes fortsatt utvikling av sau på Mære. Vi tar kontakt med fylkeskommunen da det er de som er eiere og arbeidsgivere for ansatte der.

 

11 – 2016 Gulv fra Reime.

På landsbasis er flere golv ramlet ned og dette er ikke tilfredsstillende. Hva gjør vi videre?

Vi sjekker litt rundt saken.

 

 

12 – 2016 Agrisjå 2017.

Det skal være planleggingsmøte den 10.mai og Oddbjørn Kaasa deltar der. Gjeterhund og sau bør være representert på utstillingen for dette er jo et visningsvindu for landbruk.

 

 

13 – 2016 Tillitsvalgtmøte 7.april.

Gjeterhundlaget og avlsutvalget kommer og orienter.

Radiobjellelaget orienterer.

Brev til NSG angående punkter om rovviltforvaltning.

Litt orienteringer fra styret og runde rundt lokalaga.

 

 

14 - 2016 Eventuelt.

 

07.04.16

BW